Voorwaarden afvalcontainer

Voorwaarden afvalcontainer

Voorwaarden afvalcontainer

1.1 Container bestellen/aanleveren

1.1.1.     Dit is mogelijk via ons contactformulier op onze site www.nieboertransport.nl of telefonisch.                                                                                                    1.1.2.     Nadat de opdracht overeengekomen is, wordt de container door H. Nieboer binnen 24 uur op adres geplaatst wat de klant kenbaar heeft gemaakt. De plaatsingstijden gebeuren zo veel mogelijk in overleg.

2.1 Container ophalen/afvoeren
1.1.1.     Dit is mogelijk via ons contactformulier op onze site www.nieboertransport.nl of telefonisch.                                                                                                    1.1.2.     Nadat de opdracht overeengekomen is, wordt de container door H. Nieboer binnen 24 uur op adres geplaatst wat de klant kenbaar heeft gemaakt. De plaatsingstijden gebeuren zo veel mogelijk in overleg
1.1.3.     Indien de klant de container wil laten afvoeren, dient deze dit vroegtijdig (minimaal 24 uur van te voren) aan ons kenbaar te maken. Zodra wij deze bevestiging van de klant binnen hebben wordt de container binnen 24 uur opgehaald. Bij het afvoeren van containers dient u er rekening mee te houden dat de lading niet aan de voor, achter en/of zijkant uitsteekt.
1.1.4.     Er mag er geen losgestort beton in de container geladen worden en er mogen geen tegels worden opgestapeld in de container. Als blijkt dat de inhoud van de container niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, rijdt de chauffeur een loze rit en zullen er ritkosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen €65,00 inclusief BTW.

 3.1 Container omwisselen. 
Neem contact op via ons contactformulier op onze site www.nieboertransport.nl of bel met 0598322614. Indien de klant een container wil laten omruilen, dient deze dit één dag van te voren aan ons kenbaar te maken. Wij adviseren u de bestelde container eerst vol te maken tot maximaal 10 cm boven de rand en daarna om te laten wisselen voor een nieuwe container.

4.1 Container langer (dan 3 weken) huren
Het afgesproken tarief is inclusief 3 weken huur, wilt u langer gebruik maken van de container neem dan contact op via ons contactformulier op onze site www.nieboertransport.nl of bel met 0598322614.

5.1 Aanwezigheid zijn bij plaatsen of ophalen van de container
5.1.1.     H. Nieboer doet  dit met u in overleg. U dient telefonisch bereikbaar te zijn op het telefoonnummer dat u opgeeft bij uw bestelling voor het geval zich onverhoopt toch een probleem voordoet. Opmerkingen voor het afvoeren van de container kunt u doorgeven via ons contactformulier op onze site www.nieboertransport.nl.                                                                                                                                                                                                                               5.1.2.     Bij het ophalen van de container dient u te zorgen dat de container vrij staat en bereikbaar is voor de chauffeur. Als de container niet vrij staat, rijdt de chauffeur een loze rit en zullen er ritkosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 65,00 inclusief BTW. U hoeft niet bij het afvoeren van de container aanwezig te zijn.

6.1 Plaatsing container
Houdt bij het kiezen van een plaatsingslocatie voor de container rekening met onderstaande zaken:
6.1.1.    Er moet voldoende ruimte zijn om de container te plaatsen. Ook de toegangsweg naar de locatie moet voldoende toegankelijk zijn voor een vrachtwagen. Let op bomen, lantaarnpalen etc.                                                                                                                                                                                                                                                          6.1.2. De container moet ook weer worden afgevoerd en is dan een stuk zwaarder. Door het gewicht van de container en de vrachtwagen kan de onderliggende bestrating verzakken.                                                                                                                                                                                                                                                                        6.1.3. Ook onder de bestrating kan schade ontstaan aan leidingen, buizen, elektriciteitskabels
6.1.4. Overleg tijdens plaatsing met de chauffeur. Bent u niet aanwezig tijdens plaatsing? Tijdens uw bestelling kunt u in het “berichten” veld extra plaatsings- of afvoer aanwijzingen voor de chauffeur
achterlaten.
6.1.5. Neem bij twijfel, over de locatie waar de container geplaatst moet worden, contact met ons op.

U moet er rekening mee houden dat het plaatsen van de container 3 autoparkeerplaatsen in beslag neemt. Dit is voor de vrachtwagen die achterwaarts de container rechtuit moet neerzetten en ophalen. De container zelf neemt een ruimte van één parkeerplaats in. Voor een 15 m³ container zijn dat 6 parkeerplaatsen die vrij moeten zijn bij het plaatsen en neemt 2 parkeerplaatsen in beslag.

7.1 Hoogte van het beladen van de container.
De container mag maximaal 10 cm boven de rand van de container worden beladen en wel zo dat de vracht goed klem en veilig in de container blijft tijdens het transport. Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk, dus als de chauffeur ter plekke een te hoog beladen container constateert zijn wij gedwongen deze te laten staan en worden er loze rit kosten in rekening gebracht. De kosten voor een loze rit bedragen € 65,00 inclusief BTW.

8.1 De politie of gemeente eist dat de container direct wordt opgehaald.
U bent zelf verantwoordelijk voor een vergunning bij uw gemeente. Indien uw container verplaatst moet worden berekenen wij eenmalige transportkosten à € 65,00 inclusief BTW. Bij het verwijderen van de container in opdracht van uw gemeente en/of politie bent u het gehele orderbedrag kwijt, ook als de container niet of half gevuld is. Tevens komen er extra transportkosten bij.

9.1 Verantwoordelijkheid voor de container
U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor de geplaatste container. H. Nieboer B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de ontstane schade, als u goedkeuring heeft gegeven voor het plaatsen van de container op de oprit of tuin. Schade door plaatsing, brand of iets dergelijks is voor rekening van de opdrachtgever. In geval van schade aan de container door brand, ernstige schade aan de container zelf, op last van de gemeente, (milieu)politie of brandweer komen voor uw rekening. Tevens dient u ten alle tijden bij het plaatsen en ophalen van de container te zorgen dat de container vrij staat. Kan de container niet worden geplaatst of worden opgehaald, dan zullen er extra transportkosten in rekening gebracht voor de zogenaamd. loze rit. De kosten voor een loze rit bedragen € 65,00 inclusief BTW.

10.1 Sloten voor een afsluitbare container
In de meeste gevallen kan worden volstaan met drie sloten. Hier dient u zelf zorg voor te dragen.

11.1 Verplaatsen container
U mag de container, nadat deze door de chauffeur is geplaatst, niet zelf verplaatsen. Wanneer de container wordt verplaatst naar een andere locatie bestaat de kans dat de chauffeur de container niet meer kan afvoeren bijvoorbeeld vanwege aanwezige ruimte, lantaarnpalen, kabels, riolering etc.

12.1 Een hout of puin container wijzigen in een bouwsloop container
Hierover dient u eerst contact met ons op te nemen via ons contactformulier op onze site www.nieboertransport.nl met vermelding van het container nummer. Wij sturen u per mail een factuur zodat u het verschil kunt bijbetalen. De factuur dient eerst betaald te worden, alvorens de nieuwe container geplaatst wordt. Als u het niet van te voren kenbaar maakt, blijft de container staan en worden er loze ritkosten berekend. De kosten voor een loze rit bedragen € 65,00 inclusief BTW.

13.1 Kan ik mijn koelkast of vriezer in de container gooien?
Nee, deze afvalstromen worden niet door ons ingenomen. Deze afvalstromen moeten volgens de wettelijke richtlijnen verpakt en aangeleverd worden bij een erkende inzamelaar. In veel gevallen is dit uw gemeente waar uw woonachtig bent. Voor een uitgebreid overzicht van alle afvalsoorten die  H. Nieboer inneemt kunt u onze voorwaarden-afvalcontainer raadplegen. Indien u twijfelt, neem dan altijd contact op via ons contactformulier op onze site www.nieboertransport.nl

13.2 Afwijking bij acceptatie
Indien bij acceptatie, na afvoer van de laadplaats, blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet dat voorschrijft. De klant wordt daarover direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden z.s.m. aan de klant verstrekt.

14.1 Zand of grond in de container van gemengd bouw en sloopafval?
Nee. Deze moet apart worden afgevoerd in een container die geschikt is voor grond.

15.1 Hoeveelheid zand in de container voor schoon puin zitten?
Maximaal 10%. Dit is gruis afkomstig van het puin. Grond en/of tuinaarde aanbieden in deze container is niet toegestaan.

16.1 Afwijkende lading in de container zit?
Indien bij acceptatie, na afvoer van de laadplaats, blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet voorschrijft. De klant wordt daarover direct geïnformeerd. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden z.s.m. aan de klant verstrekt. Na overleg met de verwerker wordt er een boetebedrag vastgesteld. Dit bedrag bestaat uit de kosten voor de speciale verwerking.

17.1 Moet ik extra kosten betalen wegens niet toegestane afvalstoffen in mijn container?
De containerinhoud kan worden afgekeurd op basis van niet toegestane afvalstoffen:
17.1.1. Tijdens het afvoeren van de container, door de chauffeur. In dat geval wordt de container niet afgevoerd en wordt er contact met u opgenomen. Daarnaast worden loze ritkosten in rekening gebracht voor het niet kunnen afvoeren van de container. Deze bedragen €65,00 inclusief BTW. U kunt er voor kiezen het niet toegestane afval zelf af te voeren of alsnog aan te bieden tegen meerkosten.
17.1.2.  Na het afvoeren van de container, door de verwerker. Hierbij gaat het om het niet toegestane afval wat onderin de container is aangeboden. De container wordt verwerkt op basis van het aangeboden afval in de container. U ontvangt u per e-mail de reden van de overtreding. Daarnaast ontvangt u per e-mail een aanvullend factuur.

17.2 Aanbieden asbest en/of asbestgelijkend materiaal
bij aanbieden van asbest en/of asbestgelijkend materiaal wordt de gehele containerinhoud verwerkt als zijnde asbest. Dit in verband met kruisbesmetting van het asbest en/of asbestgelijkend materiaal met het andere afval. Kosten voor het verwerken van asbest zijn zeer hoog. Neem, voordat u uw afval in de container aanbiedt, altijd contact met ons op wanneer u het vermoeden heeft dat het om asbest en/of asbestgelijkend materiaal gaat. Golfplaten zijn in geen van de containers toegestaan in verband met de hoge kans op asbestverontreiniging.

18.1 Vergroten van de container
Het is niet toegestaan om de container te vergoten door middel van het plaatsen van schotten, deuren etc. U kunt uw container desgewenst omruilen voor een groter exemplaar. Als de chauffeur ter plekke een container constateert welke vergroot is, zijn wij genoodzaakt deze te laten staan en worden er loze rit kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 65,00 inclusief BTW.

19.1 Toegestane en niet-toegestane afvalstoffen
Indien u twijfelt over het aanbieden van afvalstoffen, dan kunt u onze voorwaarden-afvalcontainer raadplegen. Hier vindt u een uitgebreide lijst van afvalstoffen die door H. Nieboer B.V. worden ingenomen. Indien u twijfelt, neem dan altijd contact met op via ons contactformulier op onze site www.nieboertransport.nl.

20.1 Betalingen
20.1.1.  Bij de opdrachtverlening wordt tussen de klant en H. Nieboer B.V. overeengekomen welke betalingswijze wordt gehanteerd. Betalingen dienen contant, per pin of op rekening betaald te worden.                                                                                                                                                                                                                                               20.1.2.  Indien een contante betaling overeengekomen is, dient het bedrag bij het plaatsen van de container te worden betaald. Bij betaling op rekening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunnen wij op verzoek naar u toezenden.
20.1.3   Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Inhoud afvalcontainer

1. Inhoud afvalcontainer

1.1.1 Soorten afval
De volgende soorten afval kunnen in de containers aangeleverd worden:

 • Dakafval
 • Groenafval
 • Gras(zoden), blad en ander klein tuinafval
 • Gesorteerd bouw- en sloopafval
 • Gips-afval
 • Hout, onderverdeeld in A, B en C-categorie
 • Ongesorteerd bouw- en sloopafval
 • Schoon puin
 • Takken en stobben
 • Zand en grond

1.1.2 Ongesorteerd bouw- en sloopafval

Dit bestaat uit een mengsel van de volgende soorten afval:

 • Hout categorie A, B en C
 • Gips
 • Glas
 • Metalen
 • PVC
 • Schoon puin
 • Tapijt
 • Verpakkingsmateriaal

Deze afvalsoorten kunnen in iedere gemengde samenstelling en iedere verhouding worden aangeleverd. Het bijvoegen van niet in deze lijst opgenomen stoffen heeft gevolgen voor de acceptatie. Zie paragraaf 1.3.1 Afwijkingen na afvoer.

1.1.3 Gesorteerd bouw- en sloopafval
Gesorteerd bouw- en sloopafval bestaat uit hoogstens één soort afval, zoals deze genoemd zijn onder paragraaf 1.1.1. Indien er sprake is van een mengsel, dan wordt het afval geaccepteerd als zijnde ongesorteerd bouw- en sloopafval.

1.1.4 Afwijkende afvalsoorten

Afwijkingen van de gebruikelijke, onder 1.1.1 en 1.1.2 genoemde afvalsoorten, dienen voorafgaand aan de uitvoering tussen Nieboer en ontdoener/klant overeengekomen te zijn. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

1.2.1 Verboden afval Zaken, die nooit in afvalcontainers gedeponeerd mogen worden, zijn:

 • Asbesthoudend of asbest vergelijkend materiaal
 • Klein chemisch afval (accu’s, verf, kitten, bestrijdingsmiddelen, enz.)
 • Overig gevaarlijk afval

Deze zaken moeten volgens de wettelijke richtlijnen verpakt en aangeleverd worden bij een erkende inzamelaar. In veel gevallen is dit uw gemeente waar u woonachtig bent.

1.3.1 Afwijkingen na afvoer

Indien bij acceptatie, na afvoer van de laadplaats, blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet voorschrijft. De ontdoener/klant wordt daarover direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontdoener/klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden z.s.m. aan de klant verstrekt.

-> Er wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond met verklaring, schone grond zonder verklaring en grond met fysieke verontreinigingen, zoals stenen, takken enzovoorts. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de eigenschappen van de te storten / af te voeren grond. Vervuilde grond neemt Nieboer niet in.

Afvalstromen die niet worden ingenomen

Afvalstromen die niet worden ingenomen

Voor veel afvalstromen kunt u terecht bij H. Nieboer B.V. Toch zijn er een aantal afvalstromen, welke wij onder geen enkele gestelde voorwaarde, mogen innemen zoals KCA, asbest en huisvuil. Dit heeft veelal te maken met de wettelijke verplichtingen die door de overheid gesteld worden en vergunningen die nodig zijn om bepaalde soorten afval te mogen verwerken. Hieronder treft u een lijst aan van afvalstromen die wij niet aannemen. U kunt deze afvalstromen, in sommige gevallen zelfs gratis, inleveren bij de supermarkt, apotheek of uw gemeente waar u woonachtig bent.

Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal

In het verleden was het heel normaal asbest te gebruiken in onder andere de bouwsector. Tegenwoordig is dat echter verboden en wordt asbest beschouwt als gevaarlijk afval. Asbest is zowel in gebonden of ongebonden vorm aanwezig in isolatie, daken, panelen en kokers.

Het is belangrijk om het vrijkomen van asbestvezels zoveel mogelijk te voorkomen. Maak daarom gebruik van speciale, gesloten dubbele verpakkingen waarin asbest in bevochtigde toestand goed bewaard kan worden. De verpakkingen dienen te worden voorzien van het asbestlogo en moeten in een gladde container worden aangeleverd. De binnenverpakking moet lucht- en vezeldicht verpakt worden en voorzien van scheurbestendige folie. Op deze manier voert u asbest af volgens de geldende richtlijnen, met het oog op de bescherming van mens en milieu.

Gevaarlijk- en Klein Chemisch Afval (KCA)

Gevaarlijk- en chemisch afval is een  groep afvalstoffen die erg belastend kan zijn voor mens en milieu, dat verwijdering, samen met overige afvalstoffen, onwenselijk is. Voor gevaarlijk afval is een aparte verwerkingsstructuur ontstaan die gekenmerkt wordt door strenge overheidsregulering, hoogwaardige infrastructuur en geavanceerde technologie.

Klein Chemisch Afval bevatten stoffen die gevaarlijk kunnen zijn, hierbij kunt u denken aan brandbare, giftige en bijtende stoffen zoals: schoonmaakmiddelen, verf, medicijnen, batterijen, spaarlampen en oliën. KCA is te herkennen aan het logo op de verpakking: een afvalbak/container met een kruis erdoor. Als u niet zeker weet of iets KCA is kijk dan op afvalscheidingswijzer voor meer informatie.

U kunt KCA, in de meeste gevallen, gratis inleveren bij het afval aanbrengpunt van uw gemeente. Batterijen kunt u onder andere gratis inleveren bij supermarkten. Indien u oude medicijnen heeft kunt u deze bij sommige apotheken gratis inleveren. Indien u gebruik maakt van injecties en/of spuiten kunt u uw apotheek vragen om een speciale container voor het afvoeren van gebruikte naalden. In de meeste gevallen kunt u deze gratis inleveren. Vraag hierna uw eigen apotheek.

KCA wordt alleen in de originele verpakking ingenomen. Omdat er sprake is van gevaarlijke stoffen, mogen deze niet bij het restafval. Ze worden, afhankelijk van de stof die er in verwerkt is, onder verschillende omstandigheden verwerkt en/of hergebruikt. Lege flesjes, verpakkingen en verfblikken vallen niet onder klein chemisch afval en mogen bij het “gewone” afval.

Voor een compleet overzicht van Klein Chemisch Afval kunt u onze KCA lijst raadplegen

Overige niet toegestane afvalstromen zijn:

 • Autobanden en trekker banden
 • Brandblussers
 • Elektrische apparaten
 • Gasflessen
 • Golfplaten
 • Huisvuil
 • Verbrand afval
 • Verpakkingsmateriaal (plastic)
 • Witgoed

Neem bij twijfel altijd contact op via ons contactformulier

Indien bij acceptatie na afvoer van de laadplaats blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet deze voorschrijft. De klant wordt hierover direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk aan de klant verstrekt.

Dakafval

Dak afval

Dak afval, zoals dakleer of dakgrind, teerhoudend of bitumeus, komt vrij wanneer u uw dak gaat vernieuwen of slopen. Aanklevend isolatie materiaal mag ook in een dak afvalcontainer gedeponeerd worden. Voor dak afval heeft u een aparte container nodig.

Mono dak afval: Afval dat alleen bestaat uit dakleer en vrij van overige afvalstoffen zoals grind en composiet is.
Gemengd dak afval:  Afval dat alleen bestaat uit bitumeus en/of teerhoudend dak afval vermengd met composiet.

 Toegestane afvalstoffen:

 • Dakgrind
 • Dakleer, teerhoudend en bitumeus
 • Aanklevend materiaal (isolatie)
 • 10% hout en overig sloop afval

Niet toegestane afvalstoffen:

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Accu’s (bijtende of irriterende stoffen)
 • Gevaarlijk afval en klein chemisch afval
 • Autobanden
 • Bedrijfsafval
 • Gevaarlijk afval
 • Grond
 • Koelkast/vriezer
 • Technisch rubber

Neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het afval in de container aanbiedt.

Indien bij acceptatie na afvoer van de laadplaats blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet deze voorschrijft. De ontdoener/klant wordt hierover direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontdoener/klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk aan de klant verstrekt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond met verklaring, schone grond zonder verklaring en grond met fysieke verontreinigingen, zoals stenen, takken enzovoorts. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de eigenschappen van de te storten / af te voeren grond. Vervuilde grond neemt Nieboer niet in.

Hout categorie A, B en C

Hout Categorie A, B en C 

De meest voorkomende houtstromen zijn afkomstig uit bouw- en sloopwerkzaamheden. Onder houtafval verstaan we hardboard, zachtboard, geplastificeerde houtsoorten, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout, gebruikte meubels (geen rotan), geschilderd hout, deuren en kozijnen.

Vezelplaat met cementspecie, geïmpregneerde bielzen, metaaldelen groter dan 200 x 100 x 5 mm en anti-magnetische metalen, chemisch verontreinigd hout- en plaatmateriaal, overige afvalstoffen zoals kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier en karton, hout afkomstig van brandschade geïmpregneerd hout en wortels en stronken vallen niet onder afvalhout.

Hout categorie A –> Massief, niet geschilderd, niet verduurzaamd en niet geïmpregneerd hout, al dan niet voorzien van hang- en sluit werk.
Hout categorie B –> Diverse samengestelde houtproducten, niet verduurzaamd en niet geïmpregneerd, al dan niet geschilderd of voorzien van hang- en sluitwerk.
Hout categorie C –> Verduurzaamd en/of geïmpregneerd hout en tuinhout.

A-Hout:

Schoon en onbehandeld hout

Toegestaan

B-Hout:

Geverfd en gelakt hout en plaatmateriaal

Toegestaan

C-Hout:

Verduurzaamd hout en tuinhout

Toegestaan

 • Schoon massief hout
 • Verpakkingshout en houten pallets, kisten en kratten
 • Deuren en kozijnen zonder glas en aluminium
 • Geperst hout, hardhout, zachtboard en vezelplaat
 • Geplastificeerde houtsoorten
 • Geverfd hout en plaatmateriaal
 • Spaanplaat, multiplex, chipwood en MDF

Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10 mm dienen te worden verwijderd.

 • Bielzen
 • Geïmpregneerd en verduurzaamd hout
 • Geïmpregneerde houtsoorten
 • Hout behandeld met carboleum
 • Schuttingen

 

 

Niet toegestaan:

 • Alle overige afvalstromen niet zijnde A-Hout.
 • Bielzen
 • Chemisch verontreinigd hout en plaatmateriaa
 • Geplastificeerd hout
 • Geschilderd hout zoals deuren, kozijnen en vezelplaat
 • Geïmpregneerd hout
 • Snoeihout
 • Spaanplaat, hardboard en zachtboard
 • Verbrand hout
Niet toegestaan:

 • Aangerot hout en hout dat lange tijd onder water heeft gestaan.
 • Alle overige afvalstromen niet zijnde B-Hout.
 • Bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen
 • Bielzen
 • Chemische verontreinigd hout- en plaatmateriaal
 • Geïmpregneerd en verduurzaamd hout
 • Geïmpregneerde houtsoorten
 • Materiaal dat verontreinigd is met cementspecie, teerafval, dakleer, dakbedekking, etc.
 • Snoeihout, boomstronken en boomstammen
 • Verbrandhout

 

Niet toegestaan:

 • Afval dat geen houtsoort is
 • Alle overige afvalstromen niet zijnde C-Hout
 • Chemische verontreinigd hout
 • Geplastificeerd hout
 • Geschilderd hout zoals deuren, kozijnen en vezelplaat
 • Hout verontreinigd met bitumineus afval
 • Spaanplaat, hardboard en zachtboar
 • Spaanplaat, hardboard en zachtboard
 • Verbrandhout
 • Vers hout zoals snoeihout en boomstammen

 

 

Neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het houtafval aan ons aanbiedt.

Indien bij acceptatie na afvoer van de laadplaats blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet deze voorschrijft. De ontdoener c.q. klant wordt hierover direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontdoener/klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk aan de klant verstrekt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond met verklaring, schone grond zonder verklaring en grond met fysieke verontreinigingen, zoals stenen, takken enzovoorts. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de eigenschappen van de te storten / af te voeren grond. Vervuilde grond neemt Nieboer niet in.

Groen afval

Groen afval

Groenafval is plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en het onderhoud van terreinen, tuinen en perken. Het betreft hier vooral een wat grootschaliger houtafval, zoals takken, boomstronken en dergelijke. Gras(zoden), blad en ander klein tuinafval, niet houtig tuinafval al dan niet vermengd met grond en vrij van niet organisch materiaal. Takken, stobben en houtig tuinafval vrij van grond en niet organisch materiaal.

 Toegestane afvalstoffen

 • Boomstammen, boomstobben en boomstronken
 • Bamboe
 • Bladeren
 • Graszoden*
 • Gras, riet (géén dakriet) en maaisel
 • Plantsoenafval
 • Takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval en plantenresten

* maximaal 25% van de Big-Bag- of containerinhoud én met maximaal 5 cm aanhangig grond (anders bestelt u een container voor grond)

Niet toegestane afvalstoffen

 • Bielzen en tuinpalen
 • Bedrijfsafval
 • Bewerkt hout (planken, schuttingen etc.)
 • Dakriet
 • Gevaarlijk afval
 • Groente- en fruitafval
 • Grond en aanhangig grond
 • Puin
 • Stenen

Neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het afval in de container aanbiedt.

Indien bij acceptatie na afvoer van de laadplaats blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet deze voorschrijft. De ontdoener c.q. klant wordt hierover direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontdoener/klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk aan de klant verstrekt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond met verklaring, schone grond zonder verklaring en grond met fysieke verontreinigingen, zoals stenen, takken enzovoorts. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de eigenschappen van de te storten / af te voeren grond. Vervuilde grond neemt Nieboer niet in.

(On)gesorteerd bouw en sloopafval

1.1 Ongesorteerd bouw en sloopafval

Dit bestaat uit een mengsel van de volgende soorten afval:

 • Gips
 • Glas
 • Hout ABC
 • Metalen
 • PVC
 • Schoon puin
 • Tapijt
 • Verpakkingsmateriaal

Deze afvalsoorten kunnen in iedere gemengde samenstelling en iedere verhouding worden aangeleverd. Bijvoegen van niet in deze lijst opgenomen stoffen heeft gevolgen voor de acceptatie.

1.2 Gesorteerd bouw- en sloopafval
Gesorteerd bouw- en sloopafval bestaat uit hoogstens één soort afval, zoals deze genoemd zijn als hierboven. Indien er sprake is van een mengsel, dan wordt het afval geaccepteerd als zijnde ongesorteerd bouw- en sloopafval.

-> Afwijkingen van de gebruikelijke, onder paragraaf 1.1 en 1.2 genoemde afvalsoorten, dienen voorafgaand aan de uitvoering tussen Nieboer en de ontdoener/klant overeengekomen te zijn.

Toegestane afvalstoffen:   

 • Grofvuil
 • Gips, gipsplaten of gipsblokken, al dan niet voorzien van papier
 • Hout
 • Huisraad (geen matrassen)
 • Kunststoffen
 • Metalen
 • Puin, beton en stenen
 • Papier/karton
 • Plastics

Niet toegestane afvalstoffen:

 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Autobanden
 • Accu’s (bijtende en irriterende stoffen)
 • Bedrijfsafval
 • Dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal
 • Golfplaten
 • Gevaarlijk afval, klein chemisch afval
 • Grond en veegvuil
 • Koelkasten en vriezers
 • Matrassen
 • Organisch afval
 • Poetslappen
 • Stoffen welke stankoverlast veroorzaken
 • Verf en verdunningsresten

Neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het afval in de container aanbiedt.

Indien bij acceptatie na afvoer van de laadplaats blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet deze voorschrijft. De ontdoener c.q. klant wordt hierover direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontdoener/klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk aan de klant verstrekt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond met verklaring, schone grond zonder verklaring en grond met fysieke verontreinigingen, zoals stenen, takken enzovoorts. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de eigenschappen van de te storten / af te voeren grond. Vervuilde grond neemt Nieboer niet in.

(Schoon) Puin

Puin

De meestvoorkomende puinsoorten, zoals baksteen, beton en kalkzandsteen, komen vrij bij bijvoorbeeld sloop en herstelwerkzaamheden. Na verwerking wordt veel van deze stroom weer ingezet als bouwstof. Schoon puin, schoon metsel-, betonpuin en uitgehard betonpuin, of een mengsel hiervan. Zandaandeel bedraagt maximaal 10% van het volume van de container.

Toegestane afvalstoffen:

 • Betonpuin, metselpuin en bestratingspuin
 • Gewapend beton (met ijzer)
 • Kalkzandsteen*
 • Schoon puin, schoon metselpuin, schoon betonpuin en uitgehard betonpuin*
 • Stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels en dakpannen
 • Uitgehard restbeton en metselspecie
 • Wandtegels en vloertegels
 • Zand/cement uit metselwerk en voegen
* Maximaal 10% van de containerinhoud.

Niet toegestane afvalstoffen:

 • Asfalt
 • Accu’s (bijtende en irriterende stoffen) en bedrijfsafval
 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Autobanden
 • Dakleer, bitumen en dakgrind met aanklevend materiaal
 • Gevaarlijk afval en klein chemisch afval
 • Gips en gipshoudende materialen zoals o.a. gibo blokken, stucwerk-mortel, etc.
 • Gasbeton en cellenbeton zoals o.a. durox en ytong schoorsteenpuin
 • Hout
 • Isolatie materiaal
 • Koelkasten en vriezers
 • Puin verontreinigd met minerale olie
 • Papier
 • Plastic
 • Puinzakken

Neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het afval in de container aanbiedt.

Indien bij acceptatie na afvoer van de laadplaats blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet deze voorschrijft. De ontdoener c.q. klant wordt hierover direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontdoener/klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden vervolgens zo spoedig mogelijk aan de klant verstrekt.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond met verklaring, schone grond zonder verklaring en grond met fysieke verontreinigingen, zoals stenen, takken enzovoorts. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de eigenschappen van de te storten / af te voeren grond. Vervuilde grond neemt Nieboer niet in.

Zand en grond

Zand en grond

Bij schone grond is er sprake van visueel schoon grondafval, zand, tuinaarde en graszoden. Een container voor grond mag niet meer dan 5% wortels bevatten.

Toegestane afvalstoffen

 • Aarde
 • Grond met maximaal 5% wortels, onkruid steentjes of grind
 • Klei
 • Tuinaarde en kleine hoeveelheden graszoden en/of grasmatten
 • Veen
 • Visueel schone grond
 • Zand en zwart zand

Niet toegestane afvalstoffen

 • Asbesthoudende materialen  en materialen die lijken op asbest
 • Boomstronken en wortels
 • Grond afkomstig van verdachte locaties zoals industrieterreinen en tankstations
 • Grond vervuild door olie of andere vloeistoffen en grote hoeveelheden graszoden
 • Grond vervuild door steen of andere materialen zoals plastic, papier, glas en/of overig afval 
 • Grond in zakken
 • Grind of grond met grind
 • Grond met meer dan 5% wortels, onkruid, steentjes en grind
 • Niet bitumineuze afvalsoorten
 • Snoei- en tuinafval
 • Takken, struiken en gras

Neem bij twijfel altijd contact met ons op voordat u het afval in de container aanbiedt.

Meldingsverplichtingen grond en baggerspecie
Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden gemeld. Uitzondering hierop zijn:

 • Het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel,
 • Het toepassen van grond en bagger door natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf en het toepassen van grond of baggerspecie binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf.

Voorwaarde is dat de grond of baggerspecie afkomstig is uit de bodem van dezelfde vestigingslocatie. Ook het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 hoeft niet te worden gemeld. Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m3 moet eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld. Het feit dat een bepaald soort toepassing is vrijgesteld van de meldingsverplichting betekent uiteraard nog steeds dat de toepassing aantoonbaar moet voldoen aan de vereisten van het Besluit bodemkwaliteit.

Indien bij acceptatie na afvoer van de laadplaats blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet deze voorschrijft. De ontdoener wordt hierover geïnformeerd. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de ontdoener. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s en worden vervolgens aan de klant verstrekt. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond met verklaring, schone grond zonder verklaring en grond met fysieke verontreinigingen, zoals stenen, takken enzovoorts. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de eigenschappen van de te storten / af te voeren grond. Vervuilde grond neemt H. Nieboer B.V. niet in.

Lijst KCA

Lijst KCA

Klein gevaarlijk- en chemisch afval
Accu’s
Afgewerkte olie
Ammoniak

Balpen
Batterijen
Beits
Bestrijdingsmiddelen (huis-tuin-en-keuken-)
Bleekwater
Brandstoffen (zoals benzine)
Chemicaliën

Etsvloeistoffen

Fotofixeer
Foto-ontwikkeling
Frituurvet

Halogeenlamp

Injectienaalden
Inkt (inktpatronen, cartridge)
Insecticiden

Kit
Kwastontharder
Kwastreiniger
Kwikschakelaars
Kwikthermometers

Lak
Lampenolie
Lege flessen van terpentine e.d.
Lege spuitbus
Lege verfblikken
Lijm

Medicijnen
Motorolie
Nagellakremover

Oliefilters
Ontsmettingsmiddel
Ontstoppingsmiddelen

Petroleum

Remolie
Ruwe olie

Snelontkalker
Spaarlampen
Spiritus

Terpentine
Thinner
TL-buizen/TL-lampen (gasontladingslampen)

Verf
Verfafbijtmiddel
Verfverdunner
Viltstiften

Wasbenzine

Zoutzuur
Zuren en logen (chloor)

Geen klein gevaarlijk afval
Armatuur van lampen
CD ‘s, dia’s, diskettes foto’s, negatieven
Cosmetica
Fotostop-bad
Koperpoets
Kwasten met uitgeharde verf
Nagellak
Zilverpoets