Voorwaarden afvalcontainer

Inhoud afvalcontainer

1 Inhoud afvalcontainer

1.1 Soorten afval
De volgende soorten afval kunnen in de containers aangeleverd worden:

 • Ongesorteerd bouw- en sloopafval
 • Gesorteerd bouw- en sloopafval
 • Schoon puin
 • Gips-afval
 • Hout, onderverdeeld in A, B en C-categorie
 • Dakafval
 • Zand en grond
 • Groenafval
 • Gras(zoden), blad en ander klein tuinafval
 • Takken en stobben

1.1.1 Ongesorteerd bouw- en sloopafval

Dit bestaat uit een mengsel van de volgende soorten afval:

 • Schoon puin
 • Gips
 • Hout ABC
 • Metalen
 • Verpakkingsmateriaal
 • PVC
 • Glas
 • Tapijt

Deze afvalsoorten kunnen in iedere gemengde samenstelling en iedere verhouding worden aangeleverd. Bijvoegen van niet in deze lijst opgenomen stoffen heeft gevolgen voor de acceptatie.

1.1.2 Gesorteerd bouw- en sloopafval
Gesorteerd bouw- en sloopafval bestaat uit hoogstens één soort afval, zoals deze genoemd zijn onder paragraaf 1.1.1. Indien er sprake is van een mengsel, dan wordt het afval geaccepteerd als zijnde ongesorteerd bouw- en sloopafval.

1.1.3 Afwijkende afvalsoorten

Afwijkingen van de gebruikelijke, onder 1.1.1 en 1.1.2 genoemde afvalsoorten, dienen voorafgaand aan de uitvoering tussen Nieboer en de ontdoener/klant overeengekomen te zijn. Bij twijfel gedurende

1.2 Verboden afval Zaken, die nooit in afvalcontainers gedeponeerd mogen worden, zijn:

 • Klein chemisch afval (accu’s, verf, kitten, bestrijdingsmiddelen enz.)
 • Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
 • Overig gevaarlijk afval

Deze zaken moeten volgens de wettelijke verpakt en aangeleverd worden bij een erkende inzamelaar. In veel gevallen is dit de gemeente.

1.3 Afwijkingen na afvoer

Indien bij acceptatie na afvoer van de laadplaats blijkt dat afgeweken is van hetgeen vooraf afgesproken is, dan geldt het eindoordeel van de acceptant als norm. De partij zal verwerkt worden zoals de wet voorschrijft. De ontdoener/klant wordt direct geïnformeerd. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontdoener/klant. Afwijkingen worden aangetoond door het maken van (digitale) foto’s, deze worden z.s.m. aan de klant verstrekt.

Toelichting afval

2 Toelichting afval

 • Dakafval
  Mono – Afval bestaande uit alleen dakleer, vrij van overige afvalstoffen, zoals grind en composiet. Gemengd – Afval bestaande bitumineus en/of teerhoudend dakafval vermengd met composiet.
 • Gips Gipsplaten of –blokken, al dan niet voorzien van papier.
 • Gras(zoden), blad en ander klein tuinafval Klein, niet houtig tuinafval al dan niet vermengd met grond en vrij van niet organisch materiaal
 • Hout ABC Hout categorie A – Massief, niet geschilderd, niet verduurzaamd en niet geïmpregneerd hout, al dan niet voorzien van hang- en sluit werk. Hout categorie B – Diverse samengestelde houtproducten, niet verduurzaamd en niet geïmpregneerd, al dan niet geschilderd of voorzien van hang- en sluitwerk. Ook spaanplaat, multiplex en dergelijke valt onder deze categorie. Hout categorie C – Verduurzaamd en/of geïmpregneerd hout.
 • Schoon puin Schoon metsel–, betonpuin en uitgehard betonpuin, of een mengsel hiervan. Zandaandeel bedraagt maximaal 10% van het volume van de container.
 • Takken en stobben Houtig tuinafval vrij van grond en niet organisch materiaal.
 • Verpakkingsmateriaal Bestaande uit folie, papier, karton enzovoorts.
 • Zand en grond

Er wordt onderscheid gemaakt tussen schone grond met verklaring, schone grond zonder verklaring en grond met fysieke verontreinigingen, zoals stenen, takken enzovoorts. Voorafgaand aan de uitvoering worden afspraken gemaakt over de eigenschappen van de te storten / af te voeren grond. Vervuilde grond neemt Nieboer niet in.

Aan- en afvoer en betaling

3 Aan- en afvoer en betaling

3.1 Aan- en afvoer

Na de verstrekte opdracht vindt de aanvoer/plaatsing binnen 24uur na opdracht plaats. Plaatsingstijden vinden zoveel mogelijk in overleg plaats.

Indien een container geruild en/of afgevoerd moet worden, dient dit een dag van te voren gemeld te worden. Na dit bericht wordt de container binnen 24uur na bericht afgevoerd.

3.2 Betaling

Bij de opdrachtverlening wordt tussen de ontdoener/klant en Nieboer overeengekomen wat de betalingswijze is. Betaling kan op twee manieren plaats vinden, er kan zowel als contant als op rekening betaald worden.

Als contante betaling afgesproken is, dient bij het plaatsen van de container betaald te worden. Bij betaling op rekening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden op verzoek toegezonden.

Afwijkingen van voorwaarden

4 Afwijkingen van voorwaarden

Afwijkingen en eventuele uitzonderingen van het in deze voorwaarden gestelde, dient door de klant en Nieboer schriftelijk overeengekomen te zijn. Indien er geen overeenkomst is, en de ontdoener/klant wijkt af van de voorwaarden of van hetgeen vooraf afgesproken is, dan is dit geheel voor het risico van de ontdoener/klant. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de ontdoener/klant.