Privacyreglement

Privacyreglement AVG

H. Nieboer B.V. hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met Persoonsgegevens wordt omgegaan. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: ‘AVG’) zijn uitgangspunten en waarborgen neergelegd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. In dit privacyreglement zijn deze wettelijke normen nader uitgewerkt en wordt uitleg gegeven over de werkwijze die H. Nieboer B.V. als Verwerkingsverantwoordelijke hanteert met betrekking tot het Verwerken van Persoonsgegevens.

Contactgegevens verantwoordelijke:

Naam:                             H. Nieboer B.V. 

Adres:                              De Vosholen 113

Postcode en plaats:       9611 TE Sappemeer

E-mail:                            info@nieboertransport.nl

Website:                          www.nieboertransport.nl

KvK nummer:                01154900

Artikel 1: Definities Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘Betrokkene’);
 

Verwerking

Iedere handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben;
 

Gezondheidsgegevens

Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van Betrokkene;
 

Verwerker

Degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
 

Verwerkingsverantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt;
 

 

Bestand

Ieder gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 

Ontvanger

Degene aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt;
 

Toestemming

Van de Betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de Betrokkene aanvaardt dat hem/haar betreffende Persoonsgegevens worden verwerkt.

                                      

Artikel 2: Toepassingsbereik

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen door Verwerkingsverantwoordelijke, al dan niet geautomatiseerd. Dit privacyreglement vormt een uitwerking van de Europese privacyregelgeving en is een uitwerking van artikel 13 en 14 van de AVG en kan tevens als praktische handleiding fungeren voor de Betrokkenen en Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 3: Doel en de verwerking van Persoonsgegevens

3.1 De Verwerkingsverantwoordelijke en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakelde Verwerker en/of Derden zullen geen Persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan de volgende categorieën:

A: Werknemers (en/of potentiële werknemers) in het kader van de volgende doeleinden:                                                                                                                                       Sollicitaties/sollicitanten;                                                                                                                                                                                                                                                                      Personeelsadministratie;                                                                                                                                                                                                                                                                      Salarisadministratie;                                                                                                                                                                                                                                                                                Administratie in verband met werknemersverzekeringen;                                                                                                                                                                                                            Pensioen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Het beschikbaar stellen van gegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan Verwerkingsverantwoordelijke.

B: Zelfstandigen zonder personeel (verder ook: ‘zzp’ers’) worden door Verwerkingsverantwoordelijke ingeschakeld en in dat kader worden voor de volgende doeleinden gegevens van zzp’ers verwerkt:                                                                                                                                                                                                                                         Administratie die noodzakelijk is ter uitvoering van de opdrachtovereenkomst (o.a. belastingaangifte);                                                                                                                         Het beschikbaar stellen van gegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan Verwerkingsverantwoordelijke.

C: Opdrachtgevers/klanten in het kader van de volgende doeleinden:                                                                                                                                                                                 Uitvoering geven aan de met de klant gesloten overeenkomst;                                                                                                                                                                                                     Het beschikbaar stellen van gegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan Verwerkingsverantwoordelijke.

D: Leveranciers in het kader van de volgende doeleinden:                                                                                                                                                                                                          Uitvoering geven aan de met de leverancier gesloten overeenkomst;                                                                                                                                                                                           Het beschikbaar stellen van gegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan Verwerkingsverantwoordelijke.

3.2 Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door Verwerkingsverantwoordelijke en/of Verwerker indien:                                                                                                                    Betrokkene voor de verwerking expliciet en ondubbelzinnig zijn Toestemming heeft verleend, of:                                                                                                                                    De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin Betrokkene partij is, of voor precontractuele maatregelen naar aanleiding van        een verzoek van de Betrokkene en die noodzakelijke zijn voor het sluiten van een overeenkomst, of:                                                                                                                               De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of;                                          De gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de Betrokkene, of;                                                                                                                                  De gegevensverwerking noodzakelijk is voor het behartigen van het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van een Derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de Betrokkene zich hiertegen verzetten.

Artikel 4: Toegang, verstrekking en verwerking van Persoonsgegevens

4.1 Toegang tot Persoonsgegevens

4.1.1  Binnen de organisatie van Verwerkingsverantwoordelijke hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens:

 • de personen werkzaam voor Verwerkingsverantwoordelijke voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitoefening van hun taken. De betreffende personen hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend. In Bijlage II is een overzicht opgenomen van welke personen toegang hebben tot welke persoonsgegevens van Betrokkenen.

4.1.2  Buiten de organisatie van de Verwerkingsverantwoordelijke (en door haar ingeschakelde Verwerkers) hebben alleen toegang tot de Persoonsgegevens de door Verwerkingsverantwoordelijke ingehuurde of anderszins aangestelde Ontvangers/Derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Verwerkingsverantwoordelijke. De betreffende personen hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

4.2  Verstrekking van Persoonsgegevens

4.2.1 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in artikel 3 bepaalde doeleinden.

4.2.2 Verwerkingsverantwoordelijke zal geen persoonsgegevens aan Derden verstrekken behoudens de in artikel 3 bepaalde grondslagen, tenzij Betrokkene hier nadrukkelijk en ondubbelzinnig Toestemming voor heeft gegeven of de gegevens op basis van een wettelijke grondslag verstrekt mogen worden, of anderszins op grond van de wet een verplichting op Verwerkingsverantwoordelijke rust deze gegevens te verstrekken.

4.2.3 Verwerkingsverantwoordelijke zal onder geen omstandigheid de Persoonsgegevens verder verwerken/verstrekken dan hiervoor bepaald. Indien de Persoonsgegevens voor andere doeleinden worden verwerkt/verstrekt, dan stelt Verwerkingsverantwoordelijke Betrokkene hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

4.3 Verwerking van (Persoons)gegevens

4.3.1. Alleen de volgende (Persoons)gegevens worden door Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerkers verwerkt:

Werknemers (en/of potentiële werknemers):                                                                                                                                                                                                                        Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde                   gegevens, alsmede IBAN-rekeningnummer van de Betrokkene;                                                                                                                                                                                              Nationaliteit en geboorteplaats;                                                                                                                                                                                                                                                          Gegevens als bedoeld onder a., van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige werknemers;                                                                                                                             Gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;                                                                                                                                                                        Gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de inhoud en de beëindiging van het dienstverband;                                                      Gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met                verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;                                                                                                             Gegevens die in het belang van de Betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun arbeidsomstandigheden;                                                                                                     Gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen arbeidsvoorwaarde;                                                                                                                                                                                                                                                   Gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, voor zover die gegevens bij de betrokkene bekend zijn;                                 Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en beloningen in natura aan betrokkene;                     Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van Betrokkene;                                                                                               Andere dan de onder a tot en met k bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Zelfstandigen zonder personeel:                                                                                                                                                                                                                                                    Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede IBAN-rekeningnummer van de betrokkene;                                                                                                                                                                                                         Gegevens met betrekking tot de door de Betrokkene afgesloten verzekeringen;                                                                                                                                                                     Gegevens met betrekking tot de inschrijving van Betrokkene in het Handelsregister;                                                                                                                                                           De gesloten opdrachtovereenkomst;                                                                                                                                                                                                                                                 Gegevens noodzakelijk voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, waaronder de gegevens met betrekking tot het PPMO;                                                                     Gegevens noodzakelijk om de gewerkte uren vast te stellen;                                                                                                                                                                                                       Andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Opdrachtgevers/klanten                                                                                                                                                                                                                                                    Bedrijfsnaam, naam, voornamen, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens           van de betrokkene en haar contactpersonen, alsmede het IBAN-Rekeningnummer.                                                                                                                                                              Gegevens met betrekking tot de inschrijving van Betrokkene in het Handelsregister                                                                                                                                                             De gesloten overeenkomst;                                                                                                                                                                                                                                                                   Andere dan de onder a tot en met c bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijke is met het oog op de toepassing van een andere         wet.

Leveranciers:                                                                                                                                                                                                                                                                            Bedrijfsnaam, naam, voornamen, voorletters, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens           van de betrokkene en haar contactpersonen, alsmede het IBAN-Rekeningnummer                                                                                                                                                               Gegevens met betrekking tot de inschrijving van Betrokkene in het Handelsregister                                                                                                                                                          Gegevens met betrekking tot de gemaakte afspraken tussen verwerkingsverantwoordelijke en betrokkene;                                                                                                                    Andere dan de onder a tot en met c bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijke met het oog op toepassingen van een andere               wet.

4.4. De verstrekking van de gegevens genoemd onder 4.3.1. is een noodzakelijke voorwaarde om de overeenkomst met Betrokkene te sluiten. Indien deze gegevens niet (volledig) worden verstrekt, dan kan de overeenkomst niet tot stand komen, of zullen daar andere (fiscale) gevolgen aan verbonden zijn voor Betrokkene.

Artikel 5: Rechten Betrokkene                                                                                                                                                                                                                                                         5.1 Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat Betrokkene al zijn/haar wettelijke rechten kan uitoefenen.                                                                                                     5.2 Verwerkingsverantwoordelijke zal op eerste schriftelijk verzoek van Betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier (4) weken nadat daartoe een verzoek is gedaan, overgaan tot:

Het schriftelijk verstrekken van de benodigde informatie die Betrokkene verzoekt;                                                                                                                                                                Het verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen van Persoonsgegevens.

5.3 Verwerkingsverantwoordelijke is gerechtigd Betrokkene redelijke kosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2. voor zover dit in de AVG niet is uitgesloten.

5.4 Betrokkene heeft recht op inzage en een kopie van zijn Persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van Persoonsgegevens, aan welke Derden de Persoonsgegevens eventueel zullen worden verstrekt, in welke landen Persoonsgegevens eventueel worden opgeslagen en de duur van bewaring van Persoonsgegevens.

5.5 Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

5.6 Betrokkene heeft het recht op rectificatie van zijn Persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;

 • De juistheid van de gegevens wordt betwist door Betrokkene en na controle de Persoonsgegevens inderdaad onjuist blijken te zijn;
 • De verwerking onrechtmatig is en Betrokkene zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar Betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5.7 Betrokkene heeft het recht op vergetelheid: Verwerkingsverantwoordelijke moet op verzoek van Betrokkene de Persoonsgegevens wissen, indien:
 • De Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en/of verwerkt;
 • De Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • De Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan wettelijke verplichting die op de Verwerkingsverantwoordelijke rust;

5.8 Betrokkene heeft recht om beperking van de verwerking van Persoonsgegevens te verkrijgen, indien:

 • De juistheid van de gegevens wordt betwist door Betrokkene en na controle de Persoonsgegevens inderdaad onjuist blijken te zijn;
 • De verwerking onrechtmatig is en Betrokkene zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar Betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

5.9 Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende Persoonsgegevens.                                                                                              5.10 Betrokkene heeft het recht de hem/haar betreffende Persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen.                                                        5.11 Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat in geval van wijziging van Persoonsgegevens van Betrokkene die tevens aan Derden zijn verstrekt, de Derden van deze wijziging tijdig op de hoogte worden gesteld, tenzij deze informatieplicht onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Artikel 6: Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke

6.1 Bewaartermijnen Persoonsgegevens                                                                                                                                                                                                                                                       Verwerkingsverantwoordelijke zal Persoonsgegevens die aan haar ter beschikking zijn gesteld niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de                          overeenkomst, of om een op haar rustende wettelijke verplichting na te komen (Bijlage I).

6.2 Beveiliging van Persoonsgegevens

6.2.1 Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, de kosten van tenuitvoerlegging van deze maatregelen en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2.2 Verwerkingsverantwoordelijke neemt in ieder geval de volgende maatregelen met betrekking tot de Persoonsgegevens:

 1. a) Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 2. b) Beveiliging door middel van een wachtwoord van gegevensdragers (waaronder mobiele telefoons);
 3. c) Indien sprake is van fysieke dossiers, dan bewaart Verantwoordelijke deze dossiers steeds in een afsluitbare kast welke alleen voor de daartoe aangewezen personen toegankelijk is.

6.3  Meldplicht incidenten betreffende beveiliging 6.3.1 Op Verwerkingsverantwoordelijke rust de verplichting indien een beveiligingsincident moet worden aangemerkt als datalek als bedoeld in artikel 33 AVG, deze te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en indien noodzakelijk (artikel 34 AVG) tevens aan de Betrokkene(n).

6.4  Verwerkingsverantwoordelijke legt aan de door haar ingeschakelde Derden en/of Verwerkers dezelfde verplichtingen op als de verplichtingen die krachtens de AVG op Verwerkingsverantwoordelijke rusten. Indien noodzakelijk zal Verwerkingsverantwoordelijke deze verplichtingen middels een Verwerkersovereenkomst aan die Derden en/of Verwerkers opleggen.

Artikel 7: Slotbepalingen

7.1 Indien en voor zover dit reglement niet voorziet, dan is de toepasselijke Nederlandse (en/of Europese) Privacywetgeving beslissend/leidend                                                    7.2 Dit reglement is gepubliceerd op 23 januari 2020 en is digitaal beschikbaar op de website van Verwerkingsverantwoordelijke (www.nieboertransport.nl).                          7.3 Wijzigingen in onderhavig reglement worden onder vermelding van de wijzigingsdatum aangebracht door Verwerkingsverantwoordelijke. Gewijzigde regels worden één maand na de bekendmaking van kracht.

Sappemeer, 23 januari 2020

BIJLAGE I

Bewaartermijnen

Gegevens Bewaartermijn* Ingangsdatum bewaartermijn
Personeelsdossier 2 jaar nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd Datum uitdiensttreding
Fiscale gegevens 7 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd Datum einde overeenkomst/opdracht
Kopie identiteitsbewijs 5 jaar nadat de arbeidsovereenkomst is beëindigd Datum uitdiensttreding
Sollicitatie dossier Op verzoek van Betrokkene, dan welk uiterlijk 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Met toestemming van Betrokkene kan de bewaartermijn worden verlengd tot 1 jaar na einde van de sollicitatieprocedure

Datum beëindiging sollicitatieprocedure

*vernietiging na afloop van de bewaartermijn blijft achterwege indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan Betrokkene of indien een wettelijke plicht tot bewaring hieraan in de weg staat.

BIJLAGE II

Overzicht van diegenen die toegang hebben tot de Persoonsgegevens van H. Nieboer B.V. zoals bedoeld in artikel 4.1.1 van dit privacyreglement:

Functie en reden voor toegang tot Persoonsgegevens Tot welke Persoonsgegevens is er toegang? Categorieën Persoonsgegevens
Directie / planning / financiële administratie Contactgegevens leveranciers/ opdrachtgevers: (Bedrijfs)naam, NAW-gegevens contactpersonen, e-mailadres, telefoonnummer Identificerende gegevens
Personeelsadministratie / financiële administratie Werknemers / potentiële werknemers: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, BSN, kopie ID-bewijs, sollicitatiebrieven, CV’s. Identificerende gegevens

Overzicht van Derden die toegang hebben tot persoonsgegevens van Betrokkenen zoals bedoeld in artikel 4.1.2 van dit privacyreglement:

Organisatie en reden voor toegang tot Persoonsgegevens Tot welke Persoonsgegevens is er toegang? Categorieën Persoonsgegevens

 

Salarisadministratie / Accountant / Pensioenfonds / Arbo-dienst / verzuim-verzekering Werknemers: NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, BSN. Identificerende gegevens

Deze bijlage is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2020.

AVC 2002

In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen:
EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
Goederenvervoer Nederland
NBB, Nederlandsch Binnenvaartbureau
Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer

De Algemene Vervoercondities 2002 zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder
depotnummer 81/2014 resp. van de rechtbank Rotterdam onder depotnummer 2/2015.
© 2015, Stichting vervoeradres

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en (of) openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave
Artikel 1     Definities
Artikel 2     Elektronische berichten
Artikel 3     Werkingssfeer
Artikel 4     Verplichtingen van de afzender; opzegging van de vervoerovereenkomst
Artikel 5     De vrachtbrief
Artikel 6     Bewijskracht van de vrachtbrief
Artikel 7     Vrachtbetaling
Artikel 8     Instructies van de afzender
Artikel 9     Verplichtingen van de vervoerder
Artikel 10   Aansprakelijkheid van de vervoerder
Artikel 11    Bijzondere risico’s
Artikel 12    Vermoeden van aansprakelijkheid bevrijdende omstandigheden
Artikel 13    Schadevergoeding
Artikel 14    Opzet en bewuste roekeloosheid
Artikel 15    Kennisgeving van de schade
Artikel 16    Vorderingsrecht
Artikel 17    Rembours
Artikel 18    Voorbehouden van de vervoerder
Artikel 19    Verhindering na inontvangstneming
Artikel 20    Stapelvervoer; doorvervoer
Artikel 21     Opslag in geval van niet opkomen van de geadresseerde
Artikel 22    Opslag voor, tijdens en na het vervoer
Artikel 23    Retentierecht
Artikel 24    Pandrecht
Artikel 25    Verloren zaken
Artikel 26    Vrijwaring; Himalaya-clausule
Artikel 27    Vertragingsrente
Artikel 28    Verjaring
Artikel 29    Forumkeuze; rechtskeuze

Artikel 1 Definities
In deze condities wordt verstaan onder:
1. Vervoerovereenkomst: de overeenkomst waarbij de vervoerder zich jegens de afzender verbindt tot het vervoer van zaken over de weg.
2. Afzender: de contractuele wederpartij van de vervoerder. Vermelding van een afzender op de vrachtbrief houdt niet zonder meer in dat de aldus genoemde de
contractuele wederpartij van de vervoerder is.
3. Geadresseerde: degene die uit hoofde van de vervoerovereenkomst jegens de vervoerder het recht heeft op aflevering van de zaken.
4. De vrachtbrief: het document opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren waarvan een exemplaar (bewijs van ontvangst) bestemd is voor de afzender, een exemplaar (bewijs van aflevering) bestemd is voor de vervoerder en een exemplaar bestemd is voor de geadresseerde.
5. Hulppersonen: ondergeschikten van de vervoerder alsmede personen van wier diensten de vervoerder ter uitvoering van de vervoerovereenkomst gebruik maakt.
6. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig vervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
7. Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van zaken.
8. Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.
9. BW: Burgerlijk Wetboek.
10. CMR: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
11. Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities: de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities, laatste versie, gedeponeerd door Stichting vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
12. Algemene Opslagvoorwaarden: de Algemene Opslagvoorwaarden, laatste versie, gedeponeerd door Stichting vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Artikel 2 Elektronische berichten
1. Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de vrachtbrief, langs elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten.
2. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.
3. Een vrachtbrief elektronisch opgemaakt en elektronisch ondertekend via het TransFollow-platform heeft dezelfde bewijskracht als de vrachtbrief bedoeld in artikel 1. De elektronische handtekening gezet via het TransFollow-platform geldt als voldoende betrouwbaar.

Artikel 3 Werkingssfeer
De Algemene Vervoercondities zijn van toepassing op de vervoerovereenkomst van zaken over de weg; indien de CMR van toepassing is, zijn de Algemene Vervoercondities aanvullend van toepassing.

Artikel 4 Verplichtingen van de afzender; opzegging van de vervoerovereenkomst
1. De afzender is verplicht:
a) de vervoerder omtrent de zaken alsmede omtrent de behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen, waartoe hij in staat is of behoort te zijn, en waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor de vervoerder van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de vervoerder deze gegevens kent;
b) de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de volgens artikel 5 vereiste vrachtbrief en de door de wet van de zijde van de afzender overigens vereiste documenten ter beschikking van de vervoerder te stellen;
c) elk te vervoeren collo duidelijk en doelmatig te adresseren en, indien hem zulks redelijkerwijs mogelijk is, de vereiste gegevens en adressen op of aan de colli of hun verpakking aan te brengen op zodanige wijze, dat zij in normale omstandigheden tot het einde van het vervoer leesbaar zullen blijven. De afzender kan
met de vervoerder schriftelijk overeenkomen, dat de adressering van de colli wordt vervangen door een vermelding van cijfers, letters of andere symbolen;
d) het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de vrachtbrief te vermelden;
e) de overeengekomen zaken in of op het voertuig te laden, te stuwen en te doen lossen, tenzij partijen anders overeenkomen of uit de aard van het voorgenomen vervoer, in aanmerking genomen de te vervoeren zaken en het ter beschikking gestelde voertuig, anders voortvloeit.
2. De afzender kan zich niet door een beroep op welke omstandigheid dan ook aan de in lid 1 onder a, b, c en d genoemde verplichtingen onttrekken en de afzender is verplicht de vervoerder de schade te vergoeden die door het niet nakomen van genoemde verplichtingen ontstaat.
3. Onverminderd het in lid 2 bepaalde kan de vervoerder de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling opzeggen, wanneer de afzender niet aan zijn in lid 1 onder a en b vermelde verplichtingen voldeed, doch dit slechts nadat hij de afzender schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de afzender bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onredelijke wijze zou worden verstoord, kan de vervoerder ook zonder het verlenen van genoemde termijn de overeenkomst opzeggen. De afzender kan, indien hij niet aan zijn in lid 1 onder b vermelde verplichting voldeed, eveneens de overeenkomst opzeggen. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Na opzegging is de afzender 75% van de overeengekomen vracht aan de vervoerder verschuldigd zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden. Indien geen
vracht is overeengekomen, geldt als zodanig de vracht volgens recht, respectievelijk gebruik, respectievelijk billijkheid.
4. Eveneens kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen, wanneer de belading en/of de stuwing gebrekkig is of wanneer er overbelading is, maar niet nadat de afzender in de gelegenheid is gesteld het gebrek of de overbelading ongedaan te maken. Indien de afzender weigert de gebrekkigheid van de belading en/of de stuwing of overbelading ongedaan te maken kan de vervoerder de overeenkomst opzeggen dan wel zelf de gebrekkigheid en/of de overbelading ongedaan maken; in beide gevallen is de afzender verplicht de vervoerder een bedrag van € 500 te betalen, tenzij de vervoerder bewijst dat de daardoor geleden schade dit bedrag te boven gaat; lid 3 is niet van toepassing.
5. De afzender moet aan de vervoerder de aan deze terzake van overbelading opgelegde boete vergoeden, tenzij de vervoerder tekort geschoten is in zijn ingevolge artikel 9 leden 1 en 5 op hem rustende verplichtingen of de vervoerder de vervoerovereenkomst niet heeft opgezegd op grond van het vorige lid, onverminderd diens
beroep op kwade trouw van de afzender. Indien de afzender het bewijs kan overleggen van een beboeting voor overtreding van art. 2.6 lid 2 uit de Wet Wegvervoer Goederen, dan vervalt deze bepaling.
6. Onverminderd de overige leden van dit artikel, moet de afzender aan de vervoerder de door deze geleden schade vergoeden voor zover deze het gevolg is van de omstandigheid, dat het vervoer van de zaken van hogerhand geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden; deze aansprakelijkheid bestaat
echter niet, indien de afzender bewijst dat dit verbod of deze beperking aan de vervoerder bekend was of redelijkerwijs kon zijn bij het aangaan van de vervoerovereenkomst.

Artikel 5 De vrachtbrief
1. De afzender is verplicht bij de ter beschikkingstelling van zaken aan de vervoerder een vrachtbrief te overhandigen waarin vermeld staat dat deze Algemene Vervoercondities op de gesloten vervoerovereenkomst van toepassing zijn.
2. De afzender is verplicht de vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en hij staat op het ogenblik van de ter beschikkingstelling van de zaken in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
3. De vervoerder is verplicht zich als vervoerder op de hem door de afzender aangeboden vrachtbrief duidelijk kenbaar te maken en dit te ondertekenen en aan de afzender af te geven. Indien de vervoerder dit verlangt is de afzender verplicht de vrachtbrief te ondertekenen. De ondertekening kan worden gedrukt of door een
stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong worden vervangen.
4. De vrachtbrief kan ook in de vorm van electronische berichten worden opgemaakt overeenkomstig het tussen partijen overeengekomen formaat en niveau van beveiliging alsmede overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen wijze van verzenden, opslaan en registreren.

Artikel 6 Bewijskracht van de vrachtbrief
1. De vervoerder is verplicht bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de vermelding van het aantal zaken op de vrachtbrief alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te controleren en in geval van afwijking daarvan aantekening te maken op de vrachtbrief. Deze verplichting bestaat niet wanneer naar het oordeel van de vervoerder het vervoer daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd.
2. De vrachtbrief levert bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der vervoerovereenkomst en de partijen bij de vervoerovereenkomst, van de inontvangstneming van de zaken en hun verpakking in uiterlijk goede staat, van het gewicht en van het aantal zaken. Indien de vervoerder geen redelijke middelen
ter beschikking staan om de juistheid van vermeldingen bedoeld in het eerste lid te controleren, levert de vrachtbrief geen bewijs van die vermeldingen.

Artikel 7 Vrachtbetaling
1. De afzender is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de zaken door de vervoerder in ontvangst zijn genomen, de vracht en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen.
2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender
hoofdelijk met hem tot betaling verplicht. Indien de afzender bij ongefrankeerde verzending op de vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaatsvindt, de afzender nadere instructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
3. De vervoerder is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vracht en andere bedragen, zoals genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de vracht en andere kosten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012/141) of de laatste versie van dat Besluit.
4. De vracht, het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming worden afgeleverd.
5. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde terzake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.                                                                                                                                                                                              6. Indien de afzender niet aan zijn in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de vervoerder bevoegd het vertrek van het vervoermiddel op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor hem ontstane schade als op de zaken drukkende kosten aangemerkt.

Artikel 8 Instructies van de afzender
1. De afzender is bevoegd de plaats van terbeschikkingstelling van de zaken te wijzigen, zichzelf of een ander als geadresseerde aan te wijzen, een gegeven aanduiding van de geadresseerde te wijzigen dan wel orders omtrent de aflevering te geven of de plaats van aflevering te wijzigen, mits deze instructies de normale bedrijfsvoering van de vervoerder niet beletten. Instructies betreffende niet-aflevering die de persoon die deze moet uitvoeren, tijdig bereiken, moeten echter steeds worden uitgevoerd.
2. Instructies kunnen worden gegeven ook nadat de vervoerder de zaken in ontvangst heeft genomen.
3. De afzender is verplicht de vervoerder de door het opvolgen van de instructies veroorzaakte schade en gemaakte kosten te vergoeden. Wanneer het voertuig ten gevolge van de gegeven instructies naar een niet eerder overeengekomen plaats is gereden, is de afzender verplicht, behalve vergoeding van geleden schade en gemaakte kosten, ook terzake een redelijke vergoeding te voldoen.
4. Het recht tot het geven van instructies vervalt naarmate de geadresseerde op de losplaats de zaken aanneemt of de geadresseerde van de vervoerder schadevergoeding verlangt omdat deze de zaken niet aflevert.

Artikel 9 Verplichtingen van de vervoerder
1. De vervoerder is verplicht de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen alsmede het laadvermogen van het voertuig aan de afzender mee te delen, tenzij aannemelijk is dat de afzender daarvan op de hoogte is.
2. De vervoerder is verplicht ten vervoer ontvangen zaken ter bestemming af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.
3. De vervoerder is verplicht de ten vervoer ontvangen zaken binnen een redelijke termijn ter bestemming af te leveren; indien een termijn van aflevering schriftelijk is overeengekomen dient binnen deze termijn afgeleverd te worden.
4. Indien de vervoerder aan de verplichting genoemd in lid 1 niet voldoet, kunnen beide partijen de overeenkomst met betrekking tot de zaken die de vervoerder niet in ontvangst heeft genomen, opzeggen. De afzender kan dit echter slechts doen nadat hij de vervoerder schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en de vervoerder bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan. De opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij en de overeenkomst eindigt op
het ogenblik, waarop deze mededeling wordt ontvangen. Na opzegging is de vervoerder verplicht aan de afzender de schade te vergoeden die deze door de opzegging
heeft geleden. Deze schadevergoeding beloopt echter niet meer dan tweemaal de vracht en de afzender is geen vracht verschuldigd.
5. De vervoerder is verplicht de door of namens de afzender verrichte belading, stuwing en eventuele overbelading te controleren indien en voorzover de omstandigheden zulks toelaten. Indien hij van oordeel is dat de belading of stuwing gebrekkig is, is hij verplicht, onverminderd het in artikel 4 lid 4 bepaalde, dit op de vrachtbrief aan te tekenen. Indien hij niet in staat of in de gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen, kan hij daarvan aantekening maken op de vrachtbrief.
6. Indien aflevering aan huis is overeengekomen, moet de vervoerder de zaken bezorgen aan de deur van het adres, dat op de vrachtbrief is vermeld of aan de deur van een adres, dat hem in plaats daarvan – met inachtneming van artikel 8 – tijdig door de afzender is opgegeven. Wanneer het adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijkerwijs bereikbaar is, moet afgeleverd worden op een plaats, die zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de vervoerder
1. De vervoerder is, behoudens overmacht, aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken en voor vertragingsschade voor zover de vervoerder de in artikel 9 leden 2 en 3 genoemde verplichtingen niet is nagekomen.
2. De vervoerder is voor de gedragingen van zijn hulppersonen op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk.
3. De vervoerder kan niet om zich van zijn aansprakelijkheid te ontheffen beroep doen op de gebrekkigheid van het voertuig of van het materiaal waarvan hij zich bedient, tenzij dit laatste door de afzender, de geadresseerde of de ontvanger te zijner beschikking is gesteld. Onder materiaal wordt niet begrepen een
schip of spoorwagon, waarop het voertuig zich bevindt.

Artikel 11 Bijzondere risico’s
Onverminderd artikel 10 is de vervoerder, die de op hem uit hoofde van de artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen niet nakwam, desalniettemin voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, voor zover dit niet nakomen het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a) het vervoer van de zaken in een onoverdekt voertuig, wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen en op de vrachtbrief is vermeld;
b) ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden moeten zijn;
c) behandeling, lading, stuwing of lossing van de zaken door de afzender, de geadresseerde of personen, die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen;
d) de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;
e) hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, doch slechts indien niet is overeengekomen dat het vervoer zal plaatsvinden met een voertuig speciaal ingericht om de zaken aan invloed daarvan te onttrekken;
f) onvolledigheid of gebrekkigheid van de adressering, cijfers, letters of merken der colli;
g) het feit dat het vervoer een levend dier betreft.

Artikel 12 Vermoeden van aansprakelijkheid bevrijdende omstandigheden
1. Wanneer de vervoerder bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 9 leden 2 en 3 rustende verplichtingen een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der in artikel 11 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit.
Degene, die jegens de vervoerder recht heeft op de zaken, kan evenwel bewijzen, dat dit niet nakomen geheel of gedeeltelijk niet door een van deze risico’s is veroorzaakt.
2. Het hierboven genoemde vermoeden bestaat niet in het in artikel 11 onder a genoemde geval, indien zich een ongewoon groot tekort voordoet dan wel een ongewoon groot verlies van colli.
3. Indien in overeenstemming met het door partijen overeengekomene het vervoer plaatsvindt door middel van een voertuig, speciaal ingericht om de zaken te onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan de vervoerder ter ontheffing van zijn aansprakelijkheid ten gevolge van deze invloed slechts een beroep doen op artikel 11 onder d, indien hij bewijst, dat alle maatregelen waartoe hij, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn
genomen met betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen en dat hij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies bedoeld in het vijfde lid.
4. De vervoerder kan slechts beroep doen op artikel 11 onder g, indien hij bewijst dat alle maatregelen, waartoe hij normaliter, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen en dat hij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies bedoeld in het vijfde lid.
5. De bijzondere instructies, bedoeld in het derde en het vierde lid van dit artikel, moeten aan de vervoerder vóór de aanvang van het vervoer zijn gegeven, hij moet deze uitdrukkelijk hebben aanvaard en zij moeten, indien voor dit vervoer een vrachtbrief is afgegeven, daarop zijn vermeld. De enkele vermelding op de vrachtbrief
levert te dezer zake geen bewijs op.

Artikel 13 Schadevergoeding
1. De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 9 lid 2 rustende verplichting is verschuldigd, is beperkt tot een bedrag van € 3,40 per kilogram; voor andere schade dan schade ten gevolge van verlies van of schade aan de zaken, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is de vervoerder uit hoofde van de vervoerovereenkomst niet aansprakelijk.
2. Het aantal kilogrammen waarvan ter berekening van het in lid 1 genoemde bedrag wordt uitgegaan, is het op de vrachtbrief vermelde gewicht van de beschadigde of niet afgeleverde zaak.
3. Indien de vervoerder aansprakelijk is doordat hij niet afleverde binnen de redelijke termijn als genoemd in artikel 9 lid 3, is de vertragingsschade beperkt tot eenmaal de vracht; indien de termijn, genoemd in artikel 9 lid 3, schriftelijk is overeengekomen, is de vertragingsschade beperkt tot tweemaal de vracht.
4. Expertisekosten, beredderingskosten en andere kosten die zijn gemaakt om de waarde van de beschadigde of verloren gegane dan wel met vertraging afgeleverde zaken vast te stellen en te realiseren, worden aangemerkt als een waardevermindering van die zaak.
5. Indien de vervoerder aansprakelijk is omdat hij een verplichting die op hem rust uit hoofde van de artikelen 8:1115 lid 2 en 8:1118 lid 3 BW dan wel van de artikelen 6 lid 1, 19 lid 4, 21 of 25 van deze condities, niet nakwam, zal een door hem terzake verschuldigde schadevergoeding niet meer bedragen dan wat hij in geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou kunnen zijn.

Artikel 14 Opzet en bewuste roekeloosheid
Een handeling of een nalaten van wie ook, behalve van de vervoerder zelf, geschied hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien, ontneemt de vervoerder niet het recht zich op enige uitsluiting of beperking van zijn aansprakelijkheid te beroepen.

Artikel 15 Kennisgeving van de schade
1. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door de vervoerder worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt de vervoerder geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de geadresseerde niet binnen één week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt de vervoerder eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
3. Indien de zaken niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde binnen één week na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin is aangegeven dat de zaken niet binnen die termijn zijn afgeleverd, ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, wordt de vervoerder geacht de zaken binnen die termijn te hebben afgeleverd.

Artikel 16 Vorderingsrecht
Zowel de afzender als de geadresseerde heeft jegens de vervoerder het recht aflevering van zaken overeenkomstig de op de vervoerder rustende verplichtingen te vorderen.

Artikel 17 Rembours
1. Partijen kunnen overeenkomen, dat de zaken met een rembours zullen worden belast, dat echter niet hoger zal zijn dan de factuurwaarde der zaken. In dat geval mag de vervoerder de zaken slechts afleveren tegen voorafgaande betaling van het rembours in contant geld, tenzij de afzender de vervoerder heeft gemachtigd een andere wijze van betaling te accepteren.
2. Indien na kennisgeving van aankomst blijkt dat de geadresseerde het rembours niet overeenkomstig de door de afzender aan de vervoerder voorgeschreven betalingswijze voldoet, moet de vervoerder aan de afzender nadere instructies vragen. De kosten die samenhangen met het verzoek om instructies zijn voor rekening
van de afzender. De vervoerder moet de hem gegeven instructies opvolgen, voorzover hem dit redelijkerwijze mogelijk is, tegen vergoeding van kosten en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan. Indien de afzender instructies geeft, die inhouden, dat er in afwijking van eerder gegeven betalingsinstructies door de vervoerder moet worden afgeleverd, moeten deze schriftelijk aan de vervoerder worden gegeven. Bij gebreke van instructies is het bepaalde in artikel 21 overeenkomstig van toepassing.
3. De vervoerder is verplicht, nadat een zending onder rembours is afgeleverd en de gelden aan hem zijn afgedragen, de desbetreffende remboursgelden onverwijld doch in ieder geval binnen twee weken aan de afzender af te dragen dan wel op diens bank- of girorekening over te doen schrijven.
4. De in lid 3 genoemde termijn van twee weken vangt aan op de dag, waarop de zaken zijn afgeleverd.
5. De geadresseerde, die ten tijde van de aflevering weet dat een bedrag als rembours op de zaken drukt, is verplicht aan de vervoerder het door deze aan de afzender verschuldigde bedrag te voldoen.
6. Indien de zaken zonder voorafgaande inning van het rembours zijn afgeleverd, is de vervoerder verplicht aan de afzender de schade ten hoogste tot het bedrag van het rembours te vergoeden, tenzij hij bewijst dat er geen schuld van hem of van zijn ondergeschikten aanwezig was. Deze verplichting laat zijn recht op verhaal tegen de geadresseerde onverlet.
7. Verschuldigde remboursprovisie komt ten laste van de afzender.
8. Alle vorderingen tegen de vervoerder uit hoofde van een remboursbeding verjaren door verloop van een jaar, te rekenen met de aanvang van de dag volgende op de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd.

Artikel 18 Voorbehouden van de vervoerder
De vervoerder behoudt onder de toepassing van deze condities zich het recht voor:
a) de zaken in of door middel van die vervoermiddelen te vervoeren, welke hem dienstig zullen voorkomen en de zaken zonodig te bewaren in zodanige vervoermiddelen, bergruimten of opslagplaatsen, als hij zal goedvinden, onverschillig of deze vervoermiddelen, bergruimten of opslagplaatsen aan de vervoerder of aan derden toebehoren;
b) de te volgen route vrijelijk te bepalen, mitsdien ook van de gebruikelijke route af te wijken. Hij is tevens gerechtigd die plaatsen aan te doen, waarvan hij dit voor de uitoefening van zijn bedrijf wenselijk acht.

Artikel 19 Verhindering na inontvangstneming
1. Wanneer na het in ontvangst nemen van de zaken door de vervoerder het vervoer redelijkerwijs niet of niet binnen redelijke tijd kan worden aangevangen, voortgezet of voltooid, is de vervoerder verplicht zulks aan de afzender mede te delen. Vervoerder en afzender hebben alsdan de bevoegdheid de overeenkomst op te
zeggen.
2. De opzegging geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij en de overeenkomst eindigt op het ogenblik, waarop deze mededeling wordt ontvangen.
3. De vervoerder is niet verplicht voor het verdere vervoer naar de bestemmingsplaats zorg te dragen en is bevoegd de zaken te lossen en op te slaan op een daartoe geschikte plaats; de afzender is bevoegd de zaken tot zich te nemen. De in verband met de opzegging met betrekking tot de zaken gemaakte kosten komen, onder voorbehoud van lid 4, ten laste van de afzender.
4. Behoudens overmacht is de vervoerder verplicht de afzender de schade te vergoeden, die deze door de opzegging van de overeenkomst heeft geleden.

Artikel 20 Stapelvervoer; doorvervoer
1. Wanneer een deel van het vervoer, al dan niet na overlading van de zaken, geschiedt over de binnenwateren, wordt voor dat deel de aansprakelijkheid van de vervoerder bepaald door de artikelen 9 en 13 van de Algemene Veerboot- en Beurtvaartcondities.
2. Wanneer de vervoerder zich, na aflevering van de door hem vervoerde zaken, verbindt tot het verder doen vervoeren van die zaken, handelt hij daarbij in hoedanigheid van expediteur en is zijn aansprakelijkheid in die hoedanigheid beperkt tot € 3,40 per kilogram van de beschadigde of verloren zaken; verdere schadevergoeding voor welke schade dan ook is niet verschuldigd.

Artikel 21 Opslag in geval van niet opkomen van de geadresseerde
1. Indien de geadresseerde na kennisgeving van aankomst van de zaken niet opkomt, indien hij het in ontvangst nemen van de zaken niet aanvangt, indien hij dit niet regelmatig en met bekwame spoed voortzet, indien hij weigert de zaken aan te nemen of voor ontvangst te tekenen, kunnen de zaken door de vervoerder voor rekening en gevaar van de afzender op de door de vervoerder met inachtneming van redelijke zorg te bepalen wijze en plaats worden opgeslagen – zo nodig ook in het vervoermiddel, waarin zij werden vervoerd – of gestald; de vervoerder is verplicht de afzender op de hoogte te stellen.
2. De vervoerder kan met inachtneming van lid 1 ook tot opslag of stalling overgaan, indien het stellen van zekerheid als in artikel 23 lid 5 bedoeld, wordt geweigerd, of indien geschil ontstaat omtrent het bedrag of de aard van de te stellen zekerheid.
3. Behalve in geval van beslag kunnen de zaken, na verloop van één week na de aangetekende verzending van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop aan de afzender, door de vervoerder voor rekening van de afzender publiekelijk of onderhands worden verkocht zonder dat enige rechterlijke
machtiging is vereist.
4. De verkoop kan geschieden zonder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving, indien de zaken aan bederf onderhevig zijn of indien bewaring schadelijk zou kunnen zijn of schade of gevaar voor de omgeving zou kunnen opleveren. Wanneer geen voorafgaande kennisgeving plaatsvond, is de vervoerder verplicht na de verkoop daarvan kennis te geven aan de afzender.
5. Ten aanzien van levende have bedraagt de in lid 3 bedoelde termijn drie dagen met dien verstande dat de vervoerder zonder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving tot verkoop mag overgaan indien de toestand van de levende have zulks gewenst doet zijn. Wanneer geen voorafgaande kennisgeving plaatsvond, is de vervoerder verplicht na de verkoop daarvan kennis te geven aan de afzender.
6. De vervoerder houdt de opbrengst van de verkochte zaken, na aftrek van het bedrag van een eventueel rembours en een aan de vervoerder in verband daarmee toekomende commissie en van al hetgeen dat terzake van het verkochte aan de vervoerder toekomt, zowel voor vracht als voor kosten van opslag of
stalling als voor andere kosten en schaden, gedurende zes maanden na de aanneming van de zaken ten vervoer ter beschikking van de afzender, na verloop van welke termijn hij het ter beschikking gehouden bedrag onder gerechtelijke bewaring zal stellen.

Artikel 22 Opslag voor, tijdens en na het vervoer
Wanneer afzender en vervoerder overeenkomen dat de vervoerder voorafgaand aan of tijdens het overeengekomen vervoer dan wel na afloop van het vervoer de zaken in opslag zal nemen, geschiedt deze opslag onder toepasselijkheid van de Algemene Opslagvoorwaarden. Afzender en vervoerder worden dienovereenkomstig aangemerkt als bewaargever respectievelijk bewaarnemer.

Artikel 23 Retentierecht
1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem niet toe indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ten vervoer ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender de zaken ten vervoer ter beschikking te stellen.
2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
3. Tegenover de afzender kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande vervoerovereenkomsten.
4. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoerovereenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

Artikel 24 Pandrecht
1. Alle zaken, documenten en gelden, die de vervoerder in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de afzender heeft.
2. Behoudens in de gevallen waarin de afzender in staat van faillissement verkeert, hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft de vervoerder nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van
de rechter overeenkomstig art. 3:248 lid 2 BW.

Artikel 25 Verloren zaken
Indien zaken niet zijn afgeleverd binnen dertig dagen na de dag, waarop zij ten vervoer werden aangenomen en het onbekend is waar zij zich bevinden worden zij als verloren aangemerkt. Indien binnen één jaar nadat de vervoerder aan degene, die jegens hem recht op aflevering van zaken heeft, schadevergoeding heeft uitgekeerd terzake van het niet afleveren van deze zaken, deze zaken of enige daarvan alsnog onder de vervoerder blijken te zijn (gekomen), is de vervoerder verplicht de afzender of de geadresseerde, die jegens hem daartoe schriftelijk het verlangen uitte, van deze omstandigheid schriftelijk op de hoogte te stellen en heeft de afzender respectievelijk de geadresseerde gedurende dertig dagen na ontvangst van deze mededeling het recht tegen verrekening van de door hem ontvangen schadevergoeding alsnog aflevering
van deze zaken te verlangen. Hetzelfde geldt, indien de vervoerder terzake van het niet afleveren geen schadevergoeding heeft uitgekeerd, met dien verstande dat de termijn van één jaar begint met de aanvang van de dag volgende op die, waarop de zaken hadden moeten zijn afgeleverd. Wanneer de afzender respectievelijk de
geadresseerde van zijn recht geen gebruik maakt, geldt het in artikel 21 bepaalde.

Artikel 26 Vrijwaring; Himalaya-clausule
1. De afzender, die niet voldeed aan enige verplichting die de wet of deze condities hem opleggen, is verplicht de vervoerder te vrijwaren voor alle schade, die deze te gevolge van het niet nakomen van die verplichting mocht lijden, wanneer deze terzake van het vervoer van de zaken door een derde wordt aangesproken.
2. Wanneer hulppersonen van de vervoerder terzake van het vervoer van de zaken worden aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze condities of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling de vervoerder een beroep kan doen.

Artikel 27 Vertragingsrente
Partijen zijn over een door hen verschuldigd bedrag wettelijke rente verschuldigd op voet van art. 6:119 BW.

Artikel 28 Verjaring
1. Alle op de vervoerovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende rechtsvorderingen verjaren door verloop van een jaar.
2. Voorzover een vervoerder verhaal zoekt op een persoon van wiens diensten de vervoerder ter uitvoering van de vervoerovereenkomst gebruik heeft gemaakt voor hetgeen door hem aan de afzender of de geadresseerde is verschuldigd, begint vanaf het moment als bepaald in art. 8:1720 lid 1 BW, een nieuwe termijn van
verjaring welke termijn drie maanden beloopt.

Artikel 29 Forumkeuze; rechtskeuze
1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst voor binnenlands vervoer over de weg tussen partijen die in Nederland hun woonplaats hebben zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Toelichting
In plaats van een rechterlijke beslissing kunt u er ook voor kiezen om uw geschil te laten beslechten door arbitrage. Het arbitrage-instituut TAMARA is gespecialiseerd in het voeren van arbitrages op de terreinen transport, opslag, logistiek, internationale handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen, zit Stichting vervoeradres in het bestuur van TAMARA. Sinds september 2011 is de mogelijkheid om arbitrages aan te melden bij de Stichting Arbitrage voor Logistiek vervallen.
Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van TAMARA? Dan kunt u de volgende arbitrageclausule opnemen in de vervoerovereenkomst:
‘Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het TAMARA Arbitragereglement. Art. 29 lid 1 AVC 2002 is niet van toepassing op deze overeenkomst.’ Ook achteraf, als het geschil al ontstaan is, kunnen partijen zich verbinden om een geschil aan arbitrage te onderwerpen. Daartoe dient u een akte van compromis met de andere partij af te sluiten.

De Stichting vervoeradres faciliteert de logistieke keten met tweezijdige, breed geaccepteerde algemene voorwaarden (zoals de AVC). Centraal hierbij staan evenwichtige risicoverdeling, brancheacceptatie en duidelijkheid over de rechtspositie van zowel afzender (verlader), logistieke dienstverlener als geadresseerde. De
Stichting onderhoudt internationale contacten, gericht op het verbeteren van de rechtspositie van de partijen in de logistieke keten (zoals geformuleerd in het CMR-verdrag).

Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om de totale transactiekosten te verlagen. Hiertoe stelt zij kennis, oplossingen en producten beschikbaar. Beurtvaartadres streeft nadrukkelijk naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde
dienstverlening en wil het bewustzijn met haar MVO-beleid overbrengen aan medewerkers, afnemers en leveranciers. Beurtvaartadres is onafhankelijk en handelt namens de ondernemersorganisaties EVO, Goederenvervoer Nederland, Nederlandsch Binnenvaartbureau en Transport en Logistiek Nederland. Beurtvaartadres levert haar dienstverlening vanuit de volgende eenheden: Beurtvaartadres document Beurtvaartadres document zorgt ervoor dat het bedrijfsleven zijn goederen met de juiste wettelijke documenten kan versturen, via de weg, het water of de lucht.

TransFollow
TransFollow faciliteert de logistieke keten met gemeenschappelijke gebruikersvriendelijke ICT-systemen voor de uitwisseling van gegevens en het verhogen van de datakwaliteit. Hierbij staan integriteit van data en het verlagen van de totale transactiekosten met gebruikmaking van nieuwe technologieën hoog in het vaandel.

Beurtvaartadres douane
Beurtvaartadres douane faciliteert importeurs en exporteurs in het zo efficiënt mogelijk (digitaal) afhandelen van douaneaangiften en overige douaneverplichtingen.
Heeft u vragen over de Algemene Vervoercondities 2002? Neem dan contact op met een van onze specialisten op telefoonnummer 088 552 21 67 of stuur een bericht naar sva@beurtvaartadres.nl. Buiten kantooruren is het antwoord op uw vraag wellicht ook te vinden op onze website www.sva.nl

CMR Verdrag

In Stichting Vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen:
evofenedex, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport CBRB, Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart Koninklijke BLN-Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisatie voor de binnenvaart
Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer
Goederenvervoer Nederland

Inhoudsopgave
Hoofdstuk I        Toepasselijkheid, art. 1 en 2 3
Hoofdstuk II       Personen voor wie de vervoerder aansprakelijk is, art. 3 4
Hoofdstuk III      Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst, art. 4-16 5
Hoofdstuk IV      Aansprakelijkheid van de vervoerder, art. 17-29 10
Hoofdstuk V       Vorderingen in en buiten rechte, art. 30-33 15
Hoofdstuk VI      Bepalingen nopens vervoer verricht door opvolgende vervoerders, art. 34-40 17
Hoofdstuk VII     Nietigheid van bedingen in strijd met het Verdrag, art. 41 19
Hoofdstuk VIII    Slotbepalingen, art. 42-51 20

Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)
Preambule De Verdragsluitende Partijen, Erkend hebbende het nut om de voorwaarden van de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg, in het bijzonder voor wat betreft de voor dit vervoer te
gebruiken documenten en de aansprakelijkheid van de vervoerder, op eenvormige wijze te regelen, zijn
overeengekomen als volgt:

Hoofdstuk I Toepasselijkheid

Artikel 1                                                                                                                                                                                              1. Dit Verdrag is van toepassing op iedere overeenkomst onder bezwarende titel voor het vervoer van goederen over de weg door middel van voertuigen, wanneer de plaats van inontvangstneming der goederen en de plaats bestemd voor de aflevering, zoals deze zijn aangegeven in de overeenkomst, gelegen zijn in twee verschillende landen, waarvan tenminste één een bij het Verdrag partij zijnde land is, ongeacht de woonplaats en de nationaliteit van partijen.
2. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder “voertuigen” verstaan: de motorrijtuigen, gelede voertuigen, aanhangwagens en opleggers, zoals deze zijn omschreven in artikel 4 van het Verdrag nopens het wegverkeer van 19 september 1949.
3. Dit Verdrag is eveneens van toepassing, indien het vervoer, dat binnen zijn werkingssfeer valt, wordt bewerkstelligd door Staten of door Regerings-instellingen of -organisaties.
4. Dit Verdrag is niet van toepassing:
a) op vervoer, bewerkstelligd overeenkomstig internationale postovereenkomsten,
b) op vervoer van lijken,
c) op verhuizingen.
5. De Verdragsluitende Partijen komen overeen, dat dit Verdrag niet door bijzondere overeenkomsten, gesloten tussen twee of meer van haar, zal worden gewijzigd, tenzij om aan de werking daarvan haar grensverkeer te onttrekken of om voor vervoer, dat uitsluitend over haar grondgebied plaats heeft, het gebruik van een der goederen vertegenwoordigende vrachtbrief toe te staan.

Artikel 2                                                                                                                                                                                                1. Wanneer het voertuig, waarin de goederen zich bevinden, over een gedeelte van het traject wordt vervoerd
over zee, per spoor, over de binnenwateren of door de lucht, zonder dat de goederen – behoudens ter
toepassing van de bepalingen van artikel 14 – uit dat voertuig worden uitgeladen, blijft dit Verdrag niettemin
van toepassing op het gehele vervoer. Voorzover evenwel wordt bewezen dat verlies, beschadiging of
vertraging in de aflevering van de goederen, ontstaan tijdens het vervoer op andere wijze dan over de
weg, niet is veroorzaakt door een daad of nalatigheid van de wegvervoerder en voortspruit uit een feit, dat
zich alleen heeft kunnen voordoen tijdens en tengevolge van het vervoer anders dan over de weg, wordt
de aansprakelijkheid van de wegvervoerder niet bepaald door dit Verdrag, maar op de wijze waarop de
aansprakelijkheid van de niet-wegvervoerder zou zijn bepaald, zo een vervoerovereenkomst tussen de
afzender en de niet-wegvervoerder tot vervoer van de goederen alleen zou zijn afgesloten overeenkomstig
de wettelijke bepalingen van dwingend recht betreffende het vervoer van goederen op die andere wijze. Bij
gebreke van dergelijke bepalingen wordt de aansprakelijkheid van de wegvervoerder echter bepaald door dit
Verdrag.
2. Indien de wegvervoerder zelf het gedeelte van het vervoer dat niet over de weg plaatsvindt bewerkstelligt,
wordt zijn aansprakelijkheid eveneens bepaald volgens het eerste lid, als werden zijn hoedanigheden van
wegvervoerder en niet-wegvervoerder uitgeoefend door twee verschillende personen.

Hoofdstuk II Personen voor wie de vervoerder aansprakelijk is

Artikel 3                                                                                                                                                                                      Voor de toepassing van dit Verdrag is de vervoerder, als ware het voor zijn eigen daden en nalatigheden,
aansprakelijk voor de daden en nalatigheden van zijn ondergeschikten en van alle andere personen, van wie hij
zich voor de bewerkstelliging van het vervoer bedient, wanneer deze ondergeschikten of deze personen handelen
in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Hoofdstuk III Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst

Artikel 4                                                                                                                                                                                              De vervoerovereenkomst wordt vastgelegd in een vrachtbrief. De afwezigheid, de onregelmatigheid of het verlies
van de vrachtbrief tast noch het bestaan noch de geldigheid aan van de vervoerovereenkomst, die onderworpen
blijft aan de bepalingen van dit Verdrag.

Artikel 5
1. De vrachtbrief wordt opgemaakt in drie oorspronkelijke exemplaren, ondertekend door de afzender en de
vervoerder. Deze ondertekening kan worden gedrukt of vervangen door de stempels van de afzender en de
vervoerder, indien de wetgeving van het land, waar de vrachtbrief wordt opgemaakt, zulks toelaat. Het eerste
exemplaar wordt overhandigd aan de afzender, het tweede begeleidt de goederen en het derde wordt door de
vervoerder behouden.
2. Wanneer de te vervoeren goederen moeten worden geladen in verschillende voertuigen of wanneer het
verschillende soorten goederen of afzonderlijke partijen betreft, heeft de afzender of de vervoerder het recht
om te eisen, dat er evenzoveel vrachtbrieven worden opgemaakt als er voertuigen moeten worden gebruikt of
als er soorten of partijen goederen zijn.

Artikel 6                                                                                                                                                                                            1. De vrachtbrief moet de volgende aanduidingen bevatten:
a) de plaats en de datum van het opmaken daarvan;
b) de naam en het adres van de afzender;
c) de naam en het adres van de vervoerder;
d) de plaats en de datum van inontvangstneming der goederen en de plaats bestemd voor de aflevering der
goederen;
e) de naam en het adres van de geadresseerde;
f) de gebruikelijke aanduiding van de aard der goederen en de wijze van verpakking en, voor gevaarlijke
goederen, hun algemeen erkende benaming;
g) het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers;
h) het bruto-gewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de goederen;
i) de op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende kosten, douanerechten en
andere vanaf de sluiting van de overeenkomst tot aan de aflevering opkomende kosten);
j) de voor het vervullen van douane- en andere formaliteiten nodige instructies;
k) de aanduiding, dat het vervoer, ongeacht enig tegenstrijdig beding, is onderworpen aan de bepalingen
van dit Verdrag.
2. Als het geval zich voordoet, moet de vrachtbrief nog de volgende aanduidingen bevatten:
a) het verbod van overlading;
b) de kosten, welke de afzender voor zijn rekening neemt;
c) het bedrag van het bij de aflevering van de goederen te innen remboursement;
d) de gedeclareerde waarde der goederen en het bedrag van het bijzonder belang bij de aflevering;
e) de instructies van de afzender aan de vervoerder voor wat betreft de verzekering der goederen;
f) de overeengekomen termijn, binnen welke het vervoer moet zijn volbracht;
g) de lijst van bescheiden, welke aan de vervoerder zijn overhandigd.
3. De partijen kunnen in de vrachtbrief iedere andere aanduiding, welke zij nuttig achten, opnemen.

Artikel 7
1. De afzender is aansprakelijk voor alle kosten en schaden, welke door de vervoerder worden geleden
tengevolge van de onnauwkeurigheid of de onvolledigheid:
a) van de aanduidingen, aangegeven in artikel 6, eerste lid onder b), d), e), f), g), h) en j);
b) van de aanduidingen, aangegeven in artikel 6, tweede lid;
c) van alle andere aanduidingen of instructies, welke hij verstrekt voor het opmaken van de vrachtbrief of
om daarin te worden opgenomen.
2. Indien de vervoerder op verzoek van de afzender de vermeldingen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, in
de vrachtbrief opneemt, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht voor rekening van de afzender te handelen.
3. Indien de vrachtbrief niet de vermelding, bedoeld in artikel 6, eerste lid onder k), bevat, is de vervoerder
aansprakelijk voor alle kosten en schaden, welke de rechthebbende op de goederen door deze nalatigheid
lijdt.

Artikel 8
1. Bij de inontvangstneming der goederen is de vervoerder gehouden te onderzoeken:
a) de juistheid van de vermeldingen in de vrachtbrief met betrekking tot het aantal colli en hun merken en
nummers;
b) de uiterlijke staat van de goederen en hun verpakking.
2. Indien de vervoerder geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vermeldingen,
bedoeld in het eerste lid onder a) van dit artikel, te onderzoeken, tekent hij in de vrachtbrief met redenen
omkleed aan, welke voorbehouden hij maakt. Eveneens geeft hij de redenen aan voor alle voorbehouden,
welke hij maakt ten aanzien van de uiterlijke staat van de goederen en van hun verpakking. Deze
voorbehouden verbinden de afzender niet, indien zij niet uitdrukkelijk in de vrachtbrief door hem zijn
aanvaard.
3. De afzender heeft het recht te eisen, dat de vervoerder het brutogewicht of de op andere wijze uitgedrukte
hoeveelheid der goederen onderzoekt. Hij kan tevens een onderzoek van de inhoud der colli eisen. De
vervoerder kan de kosten van het onderzoek in rekening brengen. Het resultaat van de onderzoekingen wordt
in de vrachtbrief neergelegd.

Artikel 9
1. De vrachtbrief levert volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden der overeenkomst en van
de ontvangst van de goederen door de vervoerder.
2. Bij gebreke van vermelding in de vrachtbrief van gemotiveerde voorbehouden van de vervoerder
wordt vermoed, dat de goederen en hun verpakking in uiterlijk goede staat waren op het ogenblik
van de inontvangstneming door de vervoerder en dat het aantal colli en hun merken en nummers in
overeenstemming waren met de opgaven in de vrachtbrief.

Artikel 10
De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor de schade aan personen, materiaal of aan andere
goederen en de kosten, welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de goederen, tenzij de
gebrekkigheid zichtbaar of aan de vervoerder bekend was op het ogenblik van de inontvangstneming en de
vervoerder te dien aanzien geen voorbehouden heeft gemaakt.

Artikel 11
1. Ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de aflevering van de goederen moeten
worden vervuld, moet de afzender de nodige bescheiden bij de vrachtbrief voegen of ter beschikking van de
vervoerder stellen en hem alle gewenste inlichtingen verschaffen.
2. De vervoerder is niet gehouden de nauwkeurigheid en de volledigheid van deze bescheiden en inlichtingen te
onderzoeken. De afzender is jegens de vervoerder aansprakelijk voor alle schaden, die kunnen voortspruiten
uit de afwezigheid, onvolledigheid of onregelmatigheid van deze bescheiden en inlichtingen, behoudens in
geval van schuld van de vervoerder.
3. De vervoerder is op dezelfde voet als een commissionair aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of
onjuiste behandeling van de bescheiden, die in de vrachtbrief zijn vermeld en deze begeleiden of in zijn
handen zijn gesteld. De door hem verschuldigde schadevergoeding mag evenwel die, verschuldigd in geval
van verlies van de goederen, niet overschrijden.

Artikel 12
1. De afzender heeft het recht over de goederen te beschikken, in het bijzonder door van de vervoerder te
vorderen dat hij het vervoer ophoudt, de plaats bestemd voor de aflevering der goederen wijzigt of de
goederen aflevert aan een andere geadresseerde dan in de vrachtbrief is aangegeven.
2. Dit recht vervalt, wanneer het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan de geadresseerde is overhandigd
of wanneer deze gebruik maakt van het recht bedoeld in artikel 13, eerste lid; vanaf dat ogenblik moet de
vervoerder zich houden aan de opdrachten van de geadresseerde.
3. Het beschikkingsrecht komt evenwel reeds vanaf het opmaken van de vrachtbrief aan de geadresseerde toe,
wanneer een vermelding in die zin door de afzender op de vrachtbrief is gesteld.
4. Indien de geadresseerde bij de uitoefening van zijn beschikkingsrecht bepaalt, dat de goederen aan een
andere persoon moeten worden afgeleverd, kan deze persoon geen andere geadresseerde aanwijzen.
5. De uitoefening van het beschikkingsrecht is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
a) de afzender of, in het geval bedoeld in het derde lid van dit artikel, de geadresseerde, die dit recht wenst
uit te oefenen, moet het eerste exemplaar van de vrachtbrief, waarop de aan de vervoerder gegeven
nieuwe instructies moeten zijn aangetekend, overleggen en de vervoerder schadeloos stellen voor kosten
en schade die de uitvoering van deze instructies meebrengt;
b) de uitvoering van deze instructies moet mogelijk zijn op het ogenblik, dat de instructies de persoon, die
deze moet uitvoeren, bereiken en zij mag noch de normale bedrijfsvoering van de vervoerder beletten
noch schade toebrengen aan afzenders of geadresseerden van andere zendingen; c) de instructies
mogen nimmer het verdelen van de zending tot gevolg hebben.
6. Wanneer de vervoerder tengevolge van de bepalingen van het vijfde lid onder b. van dit artikel de instructies,
die hij ontvangt, niet kan uitvoeren, moet hij onmiddellijk de persoon, van wie deze instructies afkomstig zijn,
daarvan in kennis stellen.
7. De vervoerder, die de volgens de voorwaarden van dit artikel gegeven instructies niet heeft uitgevoerd of die
dergelijke instructies heeft opgevolgd zonder overlegging van het eerste exemplaar van de vrachtbrief te
hebben geëist, is tegenover de rechthebbende aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade.

Artikel 13
1. Na aankomst van de goederen op de plaats bestemd voor de aflevering, heeft de geadresseerde het recht
van de vervoerder te vorderen dat het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan hem wordt overhandigd en de
goederen aan hem worden afgeleverd, één en ander tegen ontvangstbewijs. Wanneer verlies van de goederen
is vastgesteld of de goederen aan het einde van de termijn, bedoeld in artikel 19, niet zijn aangekomen, is de
geadresseerde gerechtigd om op eigen naam tegenover de vervoerder gebruik te maken van de rechten, die
uit de vervoerovereenkomst voortspruiten.
2. De geadresseerde, die gebruik maakt van de rechten, die hem ingevolge het eerste lid van dit artikel zijn
toegekend, is gehouden de volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen te betalen. In geval van geschil
terzake is de vervoerder niet verplicht om de goederen af te leveren dan tegen zekerheidstelling door de
geadresseerde.

Artikel 14
1. Indien, om welke reden ook, de uitvoering van de overeenkomst op de voorwaarden van de vrachtbrief
onmogelijk is of wordt voordat de goederen op de plaats bestemd voor de aflevering, zijn aangekomen, is de
vervoerder gehouden instructies te vragen aan de persoon, die het recht heeft overeenkomstig artikel 12 over
de goederen te beschikken.
2. Indien evenwel de omstandigheden de uitvoering van het vervoer toelaten op andere voorwaarden dan die
van de vrachtbrief en indien de vervoerder niet tijdig instructies heeft kunnen verkrijgen van de persoon, die
het recht heeft overeenkomstig artikel 12 over de goederen te beschikken, neemt hij de maatregelen, welke
hem het beste voorkomen in het belang van de persoon, die het recht heeft over de goederen te beschikken.

Artikel 15
1. Wanneer na aankomst van de goederen op de plaats van bestemming zich omstandigheden voordoen die de
aflevering beletten, vraagt de vervoerder instructies aan de afzender. Indien de geadresseerde de goederen
weigert, heeft de afzender het recht om daarover te beschikken zonder verplicht te zijn het eerste exemplaar
van de vrachtbrief te tonen.
2. De geadresseerde kan, zelfs indien hij de goederen heeft geweigerd, te allen tijde de aflevering daarvan
vragen, zolang de vervoerder geen andersluidende instructies van de afzender heeft ontvangen.
3. Indien een omstandigheid, die de aflevering belet, zich voordoet, nadat de geadresseerde overeenkomstig
zijn recht ingevolge artikel 12, derde lid, opdracht heeft gegeven om de goederen aan een andere persoon
af te leveren, treedt voor de toepassing van het eerste en tweede lid van dit artikel de geadresseerde in de
plaats van de afzender en die andere persoon in de plaats van de geadresseerde.

Artikel 16
1. De vervoerder heeft recht op vergoeding van de kosten, welke zijn verzoek om instructies of de uitvoering
van ontvangen instructies voor hem meebrengt, mits deze kosten niet door zijn schuld zijn ontstaan.
2. In de gevallen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en in artikel 15, kan de vervoerder de goederen onmiddellijk
voor rekening van de rechthebbende lossen; na deze lossing wordt het vervoer geacht te zijn geëindigd. De
vervoerder neemt dan de bewaring van de goederen op zich. Hij kan de goederen evenwel aan een derde
toevertrouwen en is dan slechts aansprakelijk voor een oordeelkundige keuze van deze derde. De goederen
blijven belast met volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen en alle andere kosten.
3. De vervoerder kan zonder instructies van de rechthebbende af te wachten tot verkoop van de goederen
overgaan, wanneer de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de kosten
van bewaring onevenredig hoog zijn in verhouding tot de waarde van de goederen. In andere gevallen kan
hij eveneens tot verkoop overgaan, wanneer hij niet binnen een redelijke termijn van de rechthebbende
andersluidende instructies heeft ontvangen, waarvan de uitvoering redelijkerwijs kan worden gevorderd.
4. Indien de goederen ingevolge dit artikel zijn verkocht, moet de opbrengst van de verkoop ter beschikking
van de rechthebbende worden gesteld onder aftrek van de kosten, die op de goederen drukken. Indien deze
kosten de opbrengst van de verkoop te boven gaan, heeft de vervoerder recht op het verschil.
5. De verkoop geschiedt op de wijze bepaald door de wet of de gebruiken van de plaats, waar de goederen zich
bevinden.

Hoofdstuk IV Aansprakelijkheid van de vervoerder
Artikel 17

1. De vervoerder is aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen,
welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de
aflevering, alsmede voor vertraging in de aflevering.
2. De vervoerder is ontheven van deze aansprakelijkheid, indien het verlies, de beschadiging of de vertraging
is veroorzaakt door schuld van de rechthebbende, door een opdracht van deze, welke niet het gevolg is van
schuld van de vervoerder, door een eigen gebrek van de goederen of door omstandigheden, die de vervoerder
niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.
3. De vervoerder kan zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door een beroep te doen op gebreken van
het voertuig, waarvan hij zich bedient om het vervoer te bewerkstelligen, of op fouten van de persoon, van
wie hij het voertuig heeft gehuurd of van diens ondergeschikten.
4. Met inachtneming van artikel 18, tweede tot vijfde lid, is de vervoerder ontheven van zijn aansprakelijkheid,
wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van de bijzondere gevaren, eigen aan één of meer van
de volgende omstandigheden:
a) gebruik van open en niet met een dekzeil afgedekte voertuigen, wanneer dit gebruik uitdrukkelijk is
overeengekomen en in de vrachtbrief is vermeld;
b) ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking bij goederen, die door hun aard aan kwaliteitsverlies of
beschadiging zijn blootgesteld, wanneer zij niet of slecht verpakt zijn;
c) behandeling, lading, stuwing of lossing van de goederen door de afzender, de geadresseerde of personen,
die voor rekening van de afzender of de geadresseerde handelen;
d) de aard van bepaalde goederen, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld
hetzij aan geheel of gedeeltelijk verlies hetzij aan beschadiging, in het bijzonder door breuk, roest, bederf,
uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies, of optreden van ongedierte en knaagdieren;
e) onvolledigheid of gebrekkigheid van de merken of nummers der colli;
f) vervoer van levende dieren.
5. Indien ingevolge dit artikel de vervoerder niet aansprakelijk is voor sommige der factoren, die de schade
hebben veroorzaakt, is hij slechts aansprakelijk in evenredigheid tot de mate, waarin de factoren waarvoor hij
ingevolge dit artikel aansprakelijk is, tot de schade hebben bijgedragen.

Artikel 18
1. Het bewijs, dat het verlies, de beschadiging of de vertraging door één der in artikel 17, tweede lid, genoemde
feiten is veroorzaakt, rust op de vervoerder.
2 Wanneer de vervoerder aantoont, dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het verlies of de
beschadiging een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer van de in artikel 17, vierde lid, genoemde
bijzondere gevaren, wordt vermoed dat deze daarvan de oorzaak zijn. De rechthebbende kan evenwel
bewijzen, dat de schade geheel of gedeeltelijk niet door een van deze gevaren veroorzaakt is.
3. Het hierboven genoemde vermoeden bestaat niet in het in artikel 17, vierde lid, onder a, genoemde geval,
indien zich een ongewoon groot tekort of een verlies van colli voordoet.
4. Indien het vervoer wordt bewerkstelligd door middel van een voertuig, ingericht om de goederen te
onttrekken aan de invloed van hitte, koude, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht, kan de
vervoerder geen beroep doen op het voorrecht van artikel 17, vierde lid, onder d, tenzij hij bewijst, dat alle
maatregelen, waartoe hij, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn genomen met
betrekking tot de keuze, het onderhoud en het gebruik van deze inrichtingen en dat hij zich heeft gericht naar
de bijzondere instructies, die hem mochten zijn gegeven.
5. De vervoerder kan geen beroep doen op het voorrecht van artikel 17, vierde lid, onder f, tenzij hij bewijst, dat
alle maatregelen, waartoe hij normaliter, rekening houdende met de omstandigheden, verplicht was, zijn
genomen en dat hij zich heeft gericht naar de bijzondere instructies, die hem mochten zijn gegeven.

Artikel 19
Er is vertraging in de aflevering, wanneer de goederen niet zijn afgeleverd binnen de bedongen termijn of, bij
gebreke van zulk een termijn, wanneer de werkelijke duur van het vervoer, zo men rekening houdt met de
omstandigheden en met name, bij gedeeltelijke lading, met de tijd benodigd voor het verkrijgen van een volledige lading op de gebruikelijke voorwaarden, meer tijd vergt dan een goed vervoerder redelijkerwijs behoort te worden toegestaan.

Artikel 20
1. De rechthebbende kan, zonder enig nader bewijs, de goederen als verloren beschouwen, wanneer zij niet
zijn afgeleverd binnen dertig dagen na afloop van de bedongen termijn, of, bij gebreke van zulk een termijn,
binnen zestig dagen na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder.
2. De rechthebbende kan bij ontvangst van de schadevergoeding voor de verloren goederen schriftelijk
verzoeken hem onmiddellijk te berichten ingeval de goederen worden teruggevonden in de loop van het jaar,
volgende op de betaling der schadevergoeding. Dit verzoek wordt hem schriftelijk bevestigd.
3. Binnen dertig dagen na ontvangst van dit bericht kan de rechthebbende vorderen, dat de goederen aan
hem worden afgeleverd tegen betaling van de volgens de vrachtbrief verschuldigde bedragen en tegen
teruggave van de schadevergoeding, die hij heeft ontvangen, onder aftrek van de kosten, welke in deze
schadevergoeding mochten zijn begrepen, en met behoud van alle rechten op schadevergoeding voor
vertraging in de aflevering ingevolge artikel 23 en, indien toepasselijk, ingevolge artikel 26.
4. Bij gebreke hetzij van het verzoek, bedoeld in het tweede lid, hetzij van instructies gegeven binnen de termijn
van dertig dagen, bedoeld in het derde lid, of ook, indien de goederen eerst meer dan een jaar na betaling van
de schadevergoeding zijn teruggevonden, kan de vervoerder over de goederen beschikken overeenkomstig
de wet van de plaats, waar deze zich bevinden.

Artikel 21
Indien de goederen aan de geadresseerde zijn afgeleverd zonder inning van het remboursement, dat door de
vervoerder volgens de bepalingen van de vervoerovereenkomst zou moeten zijn ontvangen, is de vervoerder
gehouden de afzender schadeloos te stellen tot ten hoogste het bedrag van het remboursement, onverminderd
zijn verhaal op de geadresseerde.

Artikel 22
1. Indien de afzender aan de vervoerder gevaarlijke goederen aanbiedt, licht hij hem in over de juiste aard van
het gevaar, dat zij opleveren, en geeft hij, zo nodig, de te nemen voorzorgsmaatregelen aan. Indien deze
inlichting niet in de vrachtbrief is vermeld, staat het aan de afzender of de geadresseerde vrij met enig ander
middel te bewijzen, dat de vervoerder kennis heeft gedragen van de juiste aard van het gevaar, dat het
vervoer van de voornoemde goederen opleverde.
2. De gevaarlijke goederen, die niet, gegeven het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, als zodanig aan de
vervoerder bekend waren, kunnen op ieder ogenblik en op iedere plaats door de vervoerder worden gelost,
vernietigd of onschadelijk gemaakt en wel zonder enige schade- vergoeding; de afzender is bovendien
aansprakelijk voor alle kosten en schaden, voortvloeiende uit de aanbieding ten vervoer of uit het vervoer
zelf.

Artikel 23
1. Wanneer ingevolge de bepalingen van dit Verdrag een scha devergoeding voor geheel of gedeeltelijk verlies
van de goederen ten laste van de vervoerder wordt gebracht, wordt deze schadevergoeding berekend naar de
waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de inontvangstneming.
2. De waarde van de goederen wordt vastgesteld volgens de beurskoers of, bij gebreke daarvan, volgens de
gangbare marktprijs of, bij gebreke van een en ander, volgens de gebruikelijke waarde van goederen van
dezelfde aard en kwaliteit.
3. De schadevergoeding kan evenwel niet meer bedragen dan 8,33 rekeneenheden voor elk ontbrekend
kilogram bruto-gewicht.
4. Bovendien worden de vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot het vervoer der
goederen gemaakte kosten, in geval van geheel verlies volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar
verhouding, terugbetaald; verdere schadevergoeding is niet verschuldigd.
5. In geval van vertraging is, indien de rechthebbende bewijst, dat daardoor schade is ontstaan, de vervoerder
gehouden voor deze schade een vergoeding te betalen, die niet meer kan bedragen dan de vrachtprijs.
6. Hogere vergoedingen kunnen slechts worden gevorderd in geval van aangifte van de waarde der goederen of
van een bijzonder belang bij de aflevering, overeenkomstig de artikelen 24 en 26.
7. De in dit Verdrag genoemde rekeneenheid is het bijzondere trekkingsrecht zoals dit is omschreven door het
Internationale Monetaire Fonds. Het in het derde lid van dit artikel genoemde bedrag wordt omgerekend in de
nationale munteenheid van de Staat van het gerecht, waarvoor de vordering aanhangig is, volgens de waarde
van die munteenheid op de datum van het vonnis of de datum, die de Partijen zijn overeengekomen. De
waarde van de nationale munteenheid, uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, van een Staat die lid is van
het Internationale Monetaire Fonds, wordt berekend overeenkomstig de waarderingsmethode die door het
Internationale Monetaire Fonds op de desbetreffende datum wordt toegepast voor zijn eigen verrichtingen
en transacties. De waarde van de nationale munteenheid, uitgedrukt in bijzondere trekkingsrechten, van
een Staat, die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds, wordt berekend op een door die Staat
vastgestelde wijze.
8. Niettemin kan een Staat, die geen lid is van het Internationale Monetaire Fonds en waarvan de wet
de toepassing van de bepalingen van het zevende lid van dit artikel niet toelaat, op het tijdstip van
bekrachtiging van of toetreding tot het Protocol bij het CMR, of op enig tijdstip nadien, verklaren dat de in
het derde lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsgrens, die op zijn grondgebied van toepassing is, 25
monetaire eenheden bedraagt. De in dit lid bedoelde monetaire eenheid komt overeen met 10/31 gram goud
van een gehalte van 0,900. De omrekening van het in dit lid genoemde bedrag in de nationale munteenheid
geschiedt volgens de wet van de betrokken Staat.
9. De in de laatste zin van het zevende lid van dit artikel genoemde berekening en de in het achtste lid van dit
artikel genoemde omrekening geschieden op zodanige wijze, dat in de nationale munteenheid van de Staat
zo veel mogelijk dezelfde werkelijke waarde tot uitdrukking komt voor het bedrag genoemd in het derde lid
van dit artikel, als daarin uitgedrukt in rekeneenheden. Bij nederlegging van een in artikel 3 van het Protocol
bij het CMR genoemde akte en telkens wanneer een verandering optreedt in hun wijze van berekening
ingevolge het zevende lid van dit artikel of in het resultaat van de omrekening ingevolge het achtste lid van
dit artikel, delen de Staten de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties hun wijze van berekening dan wel
het resultaat van de omrekening mede.

Artikel 24
De afzender kan tegen betaling van een overeengekomen toeslag in de vrachtbrief een waarde van de goederen
aangeven, die het maximum, vermeld in het derde lid van artikel 23, overschrijdt. In dat geval treedt het
aangegeven bedrag in de plaats van dit maximum.

Artikel 25
1. In geval van beschadiging vergoedt de vervoerder het bedrag van de waardevermindering, berekend naar de
volgens artikel 23, eerste, tweede en vierde lid vastgestelde waarde der goederen.
2. De schadevergoeding beloopt evenwel niet meer dan de volgende bedragen:
a) indien de gehele zending door de beschadiging in waarde is verminderd, het bedrag, dat zij zou hebben
belopen in geval van geheel verlies;
b) indien slechts een gedeelte van de zending door de beschadiging in waarde is verminderd, het bedrag,
dat zij zou hebben belopen in geval van verlies van het in waarde verminderd gedeelte.

Artikel 26
1. De afzender kan tegen betaling van een overeengekomen toeslag het bedrag van een bijzonder belang bij de
aflevering voor het geval van verlies of beschadiging en voor dat van overschrijding van de overeengekomen
termijn, vaststellen door vermelding van dit bedrag in de vrachtbrief.
2. Indien een bijzonder belang bij de aflevering is aangegeven, kan, onafhankelijk van de schadevergoedingen,
bedoeld in de artikel 23, 24 en 25, en tot ten hoogste het bedrag van het aangegeven belang, een
schadevergoeding worden gevorderd gelijk aan de bewezen bijkomende schade.

Artikel 27
1. De rechthebbende kan over het bedrag der schadevergoeding rente vorderen. Deze rente, ten bedrage van vijf
procent per jaar, loopt vanaf de dag waarop de vordering schriftelijk bij de vervoerder is ingediend of, indien
dit niet is geschied, vanaf de dag waarop zij in rechte aanhangig is gemaakt.
2. Wanneer de bedragen, die tot grondslag voor de berekening der schadevergoeding dienen, niet zijn uitgedrukt
in de munt van het land, waar de betaling wordt gevorderd, geschiedt de omrekening volgens de koers van de
dag en de plaats van betaling der schadevergoeding.

Artikel 28
1. Wanneer het verlies, de beschadiging of de vertraging, ontstaan in de loop van een aan dit Verdrag
onderworpen vervoer, volgens de toepasselijke wet kan leiden tot een vordering, die niet op de
vervoerovereenkomst is gegrond, kan de vervoerder zich beroepen op de bepalingen van dit Verdrag, die zijn
aansprakelijkheid uitsluiten of de verschuldigde schadevergoedingen vaststellen of beperken.
2. Wanneer de niet op de vervoerovereenkomst berustende aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of
vertraging, van één der personen voor wie de vervoerder ingevolge artikel 3 aansprakelijk is, in het geding is,
kan deze persoon zich eveneens beroepen op de bepalingen van dit Verdrag, die de aansprakelijkheid van de
vervoerder uitsluiten of de verschuldigde schade-vergoedingen vaststellen of beperken.

Artikel 29
1. De vervoerder heeft niet het recht om zich te beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk, die zijn
aansprakelijkheid uitsluiten of beperken of die de bewijslast omkeren, indien de schade voortspruit uit zijn opzet of uit schuld zijnerzijds, welke volgens de wet van het gerecht, waar de vordering aanhangig is, met
opzet gelijkgesteld wordt.
2. Hetzelfde geldt bij opzet of schuld van de ondergeschikten van de vervoerder of van alle andere personen,
van wier diensten hij voor de bewerkstelliging van het vervoer gebruik maakt, wanneer deze ondergeschikten
of deze andere personen handelen in de uit-oefening van hun werkzaamheden. In dat geval hebben deze ondergeschikten of andere personen eveneens niet het recht om zich, voor wat hun persoonlijke aansprakelijkheid betreft, te beroepen op de bepalingen van dit hoofdstuk, als omschreven in het eerste lid.

Hoofdstuk V Vorderingen in en buiten rechte
Artikel 30

1. Indien de geadresseerde de goederen in ontvangst heeft genomen zonder dat hij ten overstaan van
de vervoerder de staat daarvan heeft vastgesteld of zonder dat hij, indien het zichtbare verliezen of
beschadigingen betreft, uiterlijk op het ogenblik van de aflevering, of, indien het onzichtbare verliezen of beschadigingen betreft, binnen zeven dagen na de aflevering, zon- en feestdagen niet inbegrepen,
voorbehouden ter kennis van de vervoerder heeft gebracht, waarin de algemene aard van het verlies of de
beschadiging is aangegeven, wordt hij behoudens tegenbewijs geacht de goederen te hebben ontvangen in
de staat als omschreven in de vrachtbrief. De bovenbedoelde voorbehouden moeten, indien het onzichtbare
verliezen of beschadigingen betreft, schriftelijk worden gemaakt.
2. Wanneer de staat van de goederen door de geadresseerde ten overstaan van de vervoerder is vastgesteld,
is geen tegenbewijs tegen het resultaat van deze vaststelling toegelaten, tenzij het onzichtbare verliezen of
beschadigingen betreft en de geadresseerde schriftelijke voorbehouden ter kennis van de vervoerder heeft
gebracht binnen zeven dagen, zon- en feestdagen niet inbegrepen, na deze vaststelling.
3. Bij vertraging in de aflevering is schadevergoeding alleen verschuldigd, indien binnen een termijn van
21 dagen nadat de goederen ter beschikking van de geadresseerde zijn gesteld, een schriftelijk voorbehoud
ter kennis van de vervoerder is gebracht.
4. Bij het bepalen van de termijnen ingevolge dit artikel wordt de datum van aflevering of, al naar het geval, de
datum van vaststelling of die van terbeschikkingstelling niet meegerekend.
5. De vervoerder en de geadresseerde verlenen elkaar alle redelijke faciliteiten voor de nodige vaststellingen en
onderzoekingen.

Artikel 31
1. Alle rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, kunnen door de eiser
behalve voor de gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, bij beding tussen partijen aangewezen,
worden gebracht voor de gerechten van het land op het grondgebied waarvan:
a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap heeft, door bemiddeling
waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten, of
b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de aflevering der goederen, is
gelegen; zij kunnen voor geen andere gerechten worden gebracht.
2. Wanneer in een rechtsgeding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een vordering aanhangig is voor een
volgens dat lid bevoegd gerecht, of wanneer in een zodanig geding door een zodanig gerecht een uitspraak is
gedaan, kan geen nieuwe vordering omtrent hetzelfde onderwerp tussen dezelfde partijen worden ingesteld,
tenzij de uitspraak van het gerecht, waarvoor de eerste vordering aanhangig is gemaakt, niet vatbaar is voor
tenuitvoerlegging in het land, waarin de nieuwe vordering wordt ingesteld.
3. Wanneer in een rechtsgeding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een uitspraak, gedaan door een gerecht
van een bij het Verdrag partij zijnd land, in dat land uitvoerbaar is geworden, wordt zij eveneens uitvoerbaar in
elk ander bij het Verdrag partij zijnd land, zodra de aldaar terzake voorgeschreven formaliteiten zijn vervuld.
Deze formaliteiten kunnen geen hernieuwde behandeling van de zaak meebrengen.
4. De bepalingen van het derde lid van dit artikel zijn van toepassing op uitspraken op tegenspraak gewezen,
op uitspraken bij verstek en op schikkingen, aangegaan ten overstaan van de rechter, maar zij zijn niet van
toepassing op uitspraken die slechts bij voorraad uitvoerbaar zijn, noch op veroordelingen tot vergoeding
van schaden en interessen, welke boven de kosten zijn uitgesproken tegen een eiser wegens de gehele of
gedeeltelijke afwijzing van zijn vordering.
5. Van onderdanen van bij het Verdrag partij zijnde landen, die hun woonplaats of een bedrijf hebben in een
van deze landen, kan geen zekerheidstelling voor de betaling der proceskosten worden gevorderd in
rechtsgedingen, waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft.

Artikel 32
1. De rechtsvorderingen, waartoe een aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, verjaren door
verloop van een jaar. In geval van opzet of van schuld, welke volgens de wet van het gerecht, waarvoor de
vordering aanhangig is, met opzet gelijkgesteld wordt, is de verjaringstermijn drie jaar. De verjaring loopt:
a) in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, vanaf de dag, waarop de goederen zijn
afgeleverd;
b) in geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na afloop van de bedongen termijn of, bij gebreke van
zulk een termijn, vanaf de zestigste dag na de inontvangstneming van de goederen door de vervoerder;
c) in alle andere gevallen, na afloop van een termijn van drie maanden na de sluiting der
vervoerovereenkomst.
De hierboven als begin van de verjaring aangegeven dag wordt niet begrepen in de verjaringstermijn.
2. Een schriftelijke vordering schorst de verjaring tot aan de dag, waarop de vervoerder de vordering schriftelijk
afwijst en de daarbij gevoegde stukken terugzendt. In geval van gedeeltelijke aanvaarding van de vordering
hervat de verjaring haar loop alleen voor het deel van de vordering, dat betwist blijft. Het bewijs van ontvangst van de vordering of van het antwoord en van het terugzenden der stukken rust op de partij, die dit feit inroept. Verdere, op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende vorderingen schorsen de verjaring niet.
3. Met inachtneming van de bepalingen van het tweede lid, wordt de schorsing van de verjaring beheerst door
de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. Hetzelfde geldt voor de stuiting van de verjaring.
4. Een verjaarde vordering kan ook niet meer in de vorm van een vordering in reconventie of van een exceptie
worden geldend gemaakt.

Artikel 33
De vervoerovereenkomst kan een bepaling bevatten inzake het toekennen van bevoegdheid aan een
scheidsgerecht, mits deze bepaling inhoudt, dat het scheidsgerecht dit Verdrag zal toepassen.

Toelichting
In plaats van een rechterlijke beslissing kunt u er ook voor kiezen om uw geschil te laten beslechten door arbitrage. Het arbitrageinstituut UNUM is gespecialiseerd in het voeren van arbitrage en mediation op de terreinen transport, opslag, logistiek, internationale handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen, zit Stichting Vervoeradres in het bestuur van UNUM. Sinds september 2011 is de mogelijkheid om arbitrages aan te melden bij de Stichting Arbitrage voor Logistiek vervallen. Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van UNUM? Dan kunt u de volgende arbitrageclausule opnemen in de vervoerovereenkomst:
‘Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te Rotterdam overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. Art. 29 lid 1 AVC 2002 is niet van toepassing op deze overeenkomst.’ Ook achteraf, als het geschil al ontstaan is, kunnen partijen zich verbinden om een geschil aan arbitrage te onderwerpen. Daartoe dient u een akte van compromis met de andere partij af te sluiten.

Hoofdstuk VI Bepalingen nopens vervoer verricht door opvolgende vervoerders
Artikel 34

Indien een vervoer, onderworpen aan één enkele overeenkomst, wordt bewerkstelligd door opvolgende
wegvervoerders, worden de tweede en ieder van de volgende vervoerders door inontvangstneming van de
goederen en van de vrachtbrief partij bij de overeenkomst op de voorwaarden van de vrachtbrief en wordt ieder
van hen aansprakelijk voor de bewerkstelliging van het gehele vervoer.

Artikel 35
1. De vervoerder, die de goederen van de voorafgaande vervoerder in ontvangst neemt, overhandigt hem
een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs. Hij moet zijn naam en adres op het tweede exemplaar
van de vrachtbrief vermelden. Indien daartoe aanleiding is, tekent hij op dat exemplaar alsmede op het
ontvangstbewijs soortgelijke voorbehouden aan als die, bedoeld in artikel 8, tweede lid.
2. De bepalingen van artikel 9 zijn op de betrekkingen tussen opvolgende vervoerders van toepassing.

Artikel 36
Behoudens in het geval van een eis in reconventie of van een exceptie, opgeworpen in een rechtsgeding inzake
een eis, welke is gebaseerd op dezelfde vervoerovereenkomst, kan de vordering tot aansprakelijkstelling voor
verlies, beschadiging of vertraging slechts worden gericht tegen de eerste vervoerder, de laatste vervoerder of de vervoerder, die het deel van het vervoer bewerkstelligde, gedurende hetwelk het feit, dat het verlies, de beschadiging of de vertraging heeft veroorzaakt, zich heeft voorgedaan; de vordering kan tegelijkertijd tegen
verschillende van deze vervoerders worden ingesteld.

Artikel 37
De vervoerder, die een schadevergoeding heeft betaald uit hoofde van de bepalingen van dit Verdrag, heeft recht van verhaal voor de hoofdsom, rente en kosten tegen de vervoerders, die aan de uitvoering van de vervoerovereenkomst hebben deelgenomen, overeenkomstig de volgende bepalingen:
a) de vervoerder, door wiens toedoen de schade is veroorzaakt, draagt de schadevergoeding alleen,
onverschillig of deze door hemzelf of door een andere vervoerder is betaald;
b) wanneer de schade is veroorzaakt door toedoen van twee of meer vervoerders, moet ieder van hen een
bedrag betalen in verhouding tot zijn deel van de aansprakelijkheid; indien begroting van de delen der
aansprakelijkheid niet mogelijk is, is ieder van hen aansprakelijk in verhouding tot het hem toekomende deel
van de beloning voor het vervoer.
c) indien niet kan worden vastgesteld, aan wie van de vervoerders de aansprakelijkheid moet worden toegerekend, wordt het bedrag van de schadevergoeding verdeeld tussen alle vervoerders, in de verhouding
bepaald onder b).

Artikel 38
Indien één van de vervoerders insolvent is, wordt het door hem verschuldigde deel, dat hij niet heeft betaald,
tussen alle andere vervoerders verdeeld in verhouding tot hun beloning.

Artikel 39
1. De vervoerder, op wie verhaal wordt uitgeoefend ingevolge de artikelen 37 en 38, is niet gerechtigd de
gegrondheid van de betaling door de vervoerder, die het verhaal uitoefent, te betwisten, wanneer de
schadevergoeding is vastgesteld bij rechterlijke uitspraak, mits hij behoorlijk van het rechtsgeding in kennis
is gesteld en hij gelegenheid heeft gehad om daarin zich te voegen of tussen te komen.
2. De vervoerder, die verhaal wil uitoefenen, kan zulks doen voor het bevoegde gerecht van het land, waarin één
van de betrokken vervoerders zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap heeft,
door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten. Het verhaal kan in een en hetzelfde geding
tegen alle betrokken vervoerders worden gericht.
3. De bepalingen van artikel 31, derde en vierde lid, zijn van toepassing op rechterlijke uitspraken, gegeven
terzake van het verhaal ingevolge de artikelen 37 en 38.
4. De bepalingen van artikel 32 zijn van toepassing op het verhaal tussen vervoerders. De verjaring loopt
evenwel hetzij vanaf de dag van een rechterlijke einduitspraak tot vaststelling van de ingevolge de
bepalingen van dit Verdrag te betalen schadevergoeding hetzij, bij gebreke van zulk een uitspraak, vanaf de
dag waarop de betaling is geschied.

Artikel 40
De vervoerders kunnen onderling een van de artikelen 37 en 38 afwijkende regeling bedingen.

Hoofdstuk VII Nietigheid van bedingen in strijd met het Verdrag
Artikel 41

1. Behoudens de bepalingen van artikel 40 is nietig ieder beding, dat middellijk of onmiddellijk afwijkt van de
bepalingen van dit Verdrag. De nietigheid van dergelijke bedingen heeft niet de nietigheid van de overige
bepalingen van de overeenkomst tot gevolg.
2. In het bijzonder is nietig ieder beding, door hetwelk de vervoerder zich de rechten uit de verzekering der
goederen laat overdragen of ieder ander beding van dergelijke strekking, evenals ieder beding, dat de
bewijslast verplaatst.

Hoofdstuk VIII Slotbepalingen
Artikel 42

1. Dit Verdrag staat open voor ondertekening of toetreding door landen die lid zijn van de Economische
Commissie voor Europa en landen, die overeen-komstig paragraaf 8 van het mandaat van deze Commissie
met raadgevende stem tot de Commissie zijn toegelaten.
2. De landen, die overeenkomstig paragraaf 11 van het mandaat van deze Commissie aan zekere
werkzaamheden van de Economische Commissie voor Europa kunnen deelnemen, kunnen partij bij dit
Verdrag worden door toetreding na de inwerkingtreding.
3. Het Verdrag zal voor ondertekening openstaan tot en met 31 augustus 1956. Na deze datum zal het
openstaan voor toetreding.
4. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd.
5. Bekrachtiging of toetreding geschiedt door nederlegging van een akte bij de Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties.

Artikel 43
1. Dit Verdrag treedt in werking op de negentigste dag, nadat vijf landen, als bedoeld in het eerste lid van
artikel 42, hun akte van bekrachtiging of van toetreding hebben nedergelegd.
2. Voor ieder land, dat het Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt, nadat vijf landen hun akte van bekrachtiging of
van toetreding hebben nedergelegd, treedt dit Verdrag in werking op de negentigste dag na de nederlegging
van de akte van bekrachtiging of toetreding door het genoemde land.

Artikel 44
1. Iedere Verdragsluitende Partij kan dit Verdrag opzeggen door middel van een tot de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties gerichte kennisgeving.
2. De opzegging heeft rechtsgevolg twaalf maanden na de datum, waarop de Secretaris-Generaal de
kennisgeving heeft ontvangen.

Artikel 45
Indien na de inwerkingtreding van dit Verdrag het aantal Verdragsluitende Partijen tengevolge van opzeggingen
is teruggebracht tot minder dan vijf, houdt de werking van dit Verdrag op van de datum af, waarop de laatste
opzegging rechtsgevolg heeft.

Artikel 46
1. Ieder land kan bij de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding of te eniger tijd daarna, door
middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving verklaren, dat
dit Verdrag van toepassing zal zijn op alle of een deel van de gebieden, welker internationale betrekkingen
het behartigt. Het Verdrag is op het gebied of de gebieden, vermeld in de kennisgeving, van toepassing met
ingang van de negentigste dag na de ontvangst van deze kennisgeving door de Secretaris-Generaal of, indien
het Verdrag op die datum nog niet in werking is getreden, met ingang van de dag der inwerkingtreding.
2. Ieder land, dat overeenkomstig het vorige lid een verklaring heeft afgelegd, waardoor dit Verdrag van
toepassing wordt op een gebied, welks internationale betrekkingen het behartigt, kan overeenkomstig
artikel 44 het Verdrag, voor wat dat gebied betreft, opzeggen.

Artikel 47
Ieder geschil tussen twee of meer Verdragsluitende Partijen betreffende de uitleg of de toepassing van dit
Verdrag, dat de Partijen niet door middel van onderhandelingen of door andere middelen hebben kunnen regelen, kan op verzoek van één der betrokken Verdragsluitende Partijen ter beslissing worden voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof.

Artikel 48
1. Iedere Verdragsluitende Partij kan op het tijdstip, waarop zij dit Verdrag ondertekent of bekrachtigt of
ertoe toetreedt, verklaren dat zij zich niet door artikel 47 van het Verdrag gebonden acht. De andere
Verdragsluitende Partijen zijn niet door artikel 47 gebonden tegenover een Verdragsluitende Partij, die zulk
een voorbehoud heeft gemaakt.
2. Iedere Verdragsluitende Partij die een voorbehoud overeenkomstig het eerste lid heeft gemaakt, kan te
allen tijde dit voorbehoud intrekken door een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte
kennisgeving.
3. Geen enkel ander voorbehoud ten aanzien van dit Verdrag is toegestaan.

Artikel 49
1. Nadat dit Verdrag gedurende drie jaar in werking is geweest, kan iedere Verdragsluitende Partij door
middel van een tot de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties gerichte kennisgeving de bijeenroeping
verzoeken van een conferentie teneinde dit Verdrag te herzien. De Secretaris-Generaal geeft van dit verzoek kennis aan alle Verdragsluitende Partijen en roept een conferentie tot herziening bijeen, indien binnen een termijn van vier maanden na de door hem gedane kennisgeving, ten minste één vierde van de Verdragsluitende Partijen hun instemming met dit verzoek aan hem hebben medegedeeld.
2. Indien een conferentie wordt bijeengeroepen overeenkomstig het vorige lid, stelt de Secretaris-Generaal
alle Verdragsluitende Partijen daarvan in kennis en nodigt hij hen uit binnen een termijn van drie maanden
voorstellen in te dienen welke zij door de conferentie wensen bestudeerd te zien. De Secretaris-Generaal deelt
de voorlopige agenda van de conferentie alsmede de tekst van die voorstellen tenminste drie maanden vóór
de openingsdatum van de conferentie aan alle Verdragsluitende Partijen mede.
3. De Secretaris-Generaal nodigt voor iedere conferentie, bijeengeroepen overeenkomstig dit artikel, alle landen
uit, die zijn bedoeld in het eerste lid van artikel 42, alsmede de landen die partij bij het Verdrag zijn geworden
door toepassing van het tweede lid van artikel 42.

Artikel 50
Behalve de kennisgevingen ingevolge artikel 49 geeft de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aan de in
het eerste lid van artikel 42 bedoelde landen, alsmede aan de landen, die partij bij het Verdrag zijn geworden door toepassing van het tweede lid van artikel 42, kennis van:
a) de bekrachtigingen en toetredingen ingevolge artikel 42;
b) de data, waarop dit Verdrag in werking treedt overeenkomstig artikel 43;
c) de opzeggingen ingevolge artikel 44;
d) het overeenkomstig artikel 45 buiten werking treden van dit Verdrag;
e) de overeenkomstig artikel 46 ontvangen kennisgevingen;
f) de overeenkomstig het eerste en tweede lid van artikel 48 ontvangen verklaringen en kennisgevingen.

Artikel 51
Na 31 augustus 1956 wordt het origineel van dit Verdrag nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die aan elke van de in het eerste en tweede lid van artikel 42, bedoelde landen gewaarmerkte afschriften doet toekomen. Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend. Gedaan te Genève, de negentiende mei negentienhonderd zesenvijftig, in een enkel exemplaar in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek. Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk en publiekrechtelijk terrein. Door het aanbieden van standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld clausules / overeenkomsten) worden vervoerders en verladers ondersteund bij het op juridisch juiste en evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. Gebruik van de standaarden vermindert het aantal conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten. De standaarden dragen bij aan het voorkomen van inbreuken op de wet.

Beurtvaartadres staat al meer dan 90 jaar klaar voor de Nederlandse transportsector. Wij faciliteren de logistieke
keten in het onderling uitwisselen en bewaren van gegevens over logistieke transacties, om administratieve
lasten in de sector terug te dringen. Wij optimaliseren logistieke processen met innovatieve, gebruiksvriendelijke, producten en diensten. U bent bij ons aan het juiste adres voor: de digitale vrachtbrief, import en exportzaken en een compleet assortiment vervoersdocumenten.

Voorwaarden afvalstoffen vervoer

Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg
In Stichting Vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen:
evofenedex, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
CBRB, Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart
Koninklijke BLN-Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisatie voor de binnenvaart
Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer
Goederenvervoer Nederland

De Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg zijn gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
© 2019, Stichting Vervoeradres
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en (of) openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave
Artikel 1 Definities 2
Artikel 2 Werkingssfeer 2
Artikel 3 Verplichtingen van de afzender 3
Artikel 4 Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de afzender 3
Artikel 5 Verplichtingen van de vervoerder 4
Artikel 6 Maatregelen ter voorkoming van schade 5
Artikel 7 Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de vervoerder 5
Artikel 8 Afleveringsbeletsel 6
Artikel 9 Terbeschikkingstelling van transport- en/of inzamelmateriaal 6
Artikel 10 Opzegging van de overeenkomst. 8
Artikel 11 Arbitrage 8

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. AVC: Algemene Vervoercondities 2002 zoals laatstelijk vastgesteld door Stichting Vervoeradres en
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
2. CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(Genève 1956), zoals aangevuld door het protocol van 1978.
3. Vervoerder: degene die zich jegens de afzender tot het vervoer van afvalstoffen heeft verbonden.
4. Afzender: de contractuele wederpartij van de vervoerder.
5. Geadresseerde: degene, aan wie de vervoerder de afvalstoffen krachtens de met de afzender gesloten
vervoerovereenkomst dient uit te leveren.
6. Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig vervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en voor
zover zulk een vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
7. Begeleidingsbrief: een formulier, waarop een aangeboden vracht afvalstoffen wordt omschreven.
8. Afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I
bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen,
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

Artikel 2 Werkingssfeer
1. Op het binnenlands vervoer van afvalstoffen zijn naast deze Algemene Voorwaarden voor het
Afvalstoffenvervoer over de Weg de AVC van toepassing, voorzover daarvan in deze Algemene Voorwaarden
voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg niet wordt afgeweken.
2. Bij het vervoer van losgestorte afvalstoffen wordt onder vrachtbrief in de zin van de AVC verstaan, het
vervoerdocument dat tenminste de volgende aanduidingen bevat:
– de afzender;
– de naam en het adres van degene die zich van de afvalstoffen ontdoet;
– de datum en het tijdstip van afgifte;
– de naam, het adres en de handtekening van de vervoerder;
– de naam, het adres en de handtekening van degene aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;
– de soort, de omschrijving zoals bijvoorbeeld de benaming, de aard, de eigenschappen, de samenstelling
alsmede de hoeveelheid van de afgegeven afvalstoffen;
– de voorgenomen wijze van verwerking van de afvalstoffen;
– het kenteken van de auto en indien van toepassing het containernummer;
– voorzover van toepassing het afvalstroomnummer.
3. Op het grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen is de CMR van toepassing, alsmede de met de CMR niet
strijdige bepalingen uit de voorwaarden als genoemd in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3 Verplichtingen van de afzender
De afzender is verplicht:
1. Over de wijze van aanbieding van afvalstoffen overleg te plegen met de vervoerder.
2. Het afval op een zodanige wijze te verpakken en te etiketteren als wettelijk is voorgeschreven, eventueel
aangevuld met hetgeen tussen afzender en vervoerder daaromtrent nader is overeengekomen.
3. Tijdig alle vereiste instrukties met betrekking tot het vervoer van afvalstoffen aan de vervoerder te doen
toekomen.
4. Tenminste aan te geven, hetzij door middel van een afzonderlijke schriftelijke verklaring, dan wel op een
vrachtbrief als bedoeld in artikel 2 lid 2:
a. de plaats waar het afval vrijkomt
b. de aard en samenstelling van het afval
c. de hoeveelheid van het afval
d. de bestemming van het afval
e. de gevarenklasse van stoffen die vallen onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
5. Tijdig zorg te dragen voor het naar waarheid en zonder fouten opmaken en verstrekken aan de vervoerder van
de onder lid 4 van dit artikel genoemde document(en).
6. Bij grensoverschrijdend vervoer van afvalstoffen aan te geven of dit vervoer valt onder de Europese
Verordening Overbrenging Afvalstoffen (1013/2006) en zo ja zorg te dragen voor de noodzakelijke
documenten.
7. Er voor zorg te dragen dat de afvalstoffen op de door de afzender aangegeven bestemming, door de
geadresseerde van de vervoerder in ontvangst worden genomen.
8. De overeengekomen vracht en de gemaakte kosten aan de vervoerder te vergoeden en de afvalstoffen
onverwijld terug te nemen, indien de ten vervoer aangeboden afvalstoffen niet overeenkomen met de door de
afzender opgegeven aard en samenstelling van die afvalstoffen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de afzender
1. De afzender is aansprakelijk voor de door de vervoerder geleden schade en de gemaakte kosten voorzover
deze schade en kosten redelijkerwijs toegerekend kunnen worden aan de afzender in verband met het niet
nakomen van zijn verplichtingen zoals genoemd in de artikelen 3 en 9 van deze voorwaarden.
2. De plicht zijn schade en gemaakte kosten te bewijzen rust op de vervoerder.
3. De afzender dient de vervoerder te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het
niet nakomen van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij die aanspraken van
derden redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden aan het niet nakomen door de afzender van zijn
verplichtingen.

Artikel 5 Verplichtingen van de vervoerder
De vervoerder is verplicht:
1. Het opgedragen vervoer naar de overeengekomen bestemming te verrichten met daartoe geschikt materiaal.
2. Het vervoer niet uit te besteden aan een andere vervoerder tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is
verkregen van de afzender.
3. Er voor in te staan dat, indien met inachtneming van het bepaalde in lid 2, het vervoer is uitbesteed aan
derden, dit vervoer voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als ware het vervoer door hemzelf uitgevoerd.
4. Binnen de bedongen termijn de afvalstoffen af te leveren en bij gebreke van zulk een termijn, binnen een
termijn, die een goed vervoerder redelijkerwijs behoort te worden toegestaan.
5. Het vervoer te laten verzorgen door personeel, dat met het oog op de te verrichten transporten, vakbekwaam
is.
6. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle gegevens, die bij de vervoerder
op basis van de afvalstoffenvervoerovereenkomst bekend zijn, tenzij er omstandigheden aanwezig zijn
waardoor van de vervoerder in redelijkheid niet kan worden verlangd zijn geheimhoudingsplicht in acht te
nemen.
Schending van geheimhouding dient onverwijld te worden gemeld aan de afzender, tenzij het schenden van
die geheimhouding voortvloeit uit de afvalstoffenwetgeving.
7. De afvalstoffen in dezelfde staat af te leveren als zij zijn ontvangen, tenzij duidelijk uit de aard van de
overeenkomst voortvloeit dat als gevolg van het overladen of het inzamelen samenvoeging plaatsvindt met
stoffen van derden danwel de overeenkomst mede inhoudt dat enige bewerkingen dienen plaats te vinden.
8. De ten behoeve van het vervoer door de afzender opgemaakte documenten overeenkomstig de gegeven
instrukties zorgvuldig te behandelen en voorzover wettelijk verplicht deze documenten tijdens het vervoer
van de afvalstoffen aanwezig te hebben in het voertuig.
9. Te controleren of de uiterlijke staat van de aangeboden stoffen overeenstemt met de door de afzender
daarover verstrekte gegevens.
10. In het bezit te zijn van vergunningen en ontheffingen, vereist voor het vervoer van de aangeboden
afvalstoffen over de weg.
11. Te handelen overeenkomstig wettelijke, provinciale en gemeentelijke voorschriften alsmede overeenkomstig
internationale wet- of regelgeving met betrekking tot het vervoer van afvalstoffen.
12. Bij onregelmatigheden tijdens het vervoer en/of tijdens het laden en lossen de afzender hiervan onverwijld in
kennis te stellen.
13. Een ontvangstbevestiging van de afvalstoffen van de zijde van de geadresseerde op verzoek binnen 14
dagen aan de afzender toe te zenden.
14. Controle op de uitvoering van de overeenkomst door of vanwege de afzender toe te staan.
15. Desgevraagd aan de afzender reglementen en algemene voorwaarden van de geadresseerde ter beschikking
te stellen, voorzover deze bij de vervoerder bekend zijn.
16. Een deugdelijke afvalstoffen-vervoeradministratie te voeren.

Artikel 6 Maatregelen ter voorkoming van schade
1. De vervoerder is verplicht:
a. Alle maatregelen te treffen teneinde schade aan derden te voorkomen, waaronder begrepen schade aan
het milieu, schade tijdens het vervoer en/of tijdens het laden of lossen.
b. In geval van lekken of morsen van het afval onverwijld maatregelen te nemen danwel volgens nader
door de afzender te bepalen en/of in de instructies opgenomen wijze te handelen, ter voorkoming en/of
beperking van schade.
c. In geval van schade, toegebracht aan derden, alle maatregelen te treffen ter beperking van verdere
schade en de afzender daarover onverwijld te informeren.
2. De kosten, die voortvloeien uit de te treffen maatregelen, als bedoeld in lid 1 onder a, b en c van dit artikel,
komen voor rekening van de afzender voorzover deze maatregelen noodzakelijk waren door nalatigheid van
de afzender danwel deze kosten redelijkerwijs aan hem toegerekend dienen te worden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de vervoerder
1. Indien in strijd met artikel 5 lid 7 van deze voorwaarden de afvalstoffen door de vervoerder niet worden
afgeleverd in de staat waarin hij ze heeft ontvangen, is de vervoerder voor de daaruit ontstane schade aan
de afvalstoffen of verlies daarvan aansprakelijk. Onder schade wordt in dit lid tevens begrepen hogere
bewerking- en/of verwerkingskosten.Deze aansprakelijkheid is beperkt tot € 3,40 per kilogram afvalstoffen.
2. Indien in de zin van artikel 5 lid 4 van deze voorwaarden de afvalstoffen vertraagd worden afgeleverd is
de vervoerder verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden die de afzender daardoor lijdt. Deze
vergoeding beloopt echter niet meer dan de overeengekomen vracht voor deze afvalstoffen.
3. Met inachtneming van artikel 7 de leden 1 en 2 is de vervoerder aansprakelijk voor de door de afzender
geleden schade en de gemaakte kosten voorzover deze schade en kosten redelijkerwijs toegerekend kunnen
worden aan de vervoerder in verband met het niet nakomen van zijn overige verplichtingen zoals genoemd in
de artikelen 5 en 9 van deze voorwaarden.
4. De plicht zijn schade te bewijzen rust op de afzender.
5. De vervoerder dient de afzender te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet
nakomen van zijn verplichtingen, die voortvloeien uit deze voorwaarden, tenzij die aanspraken van derden
redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden aan het niet nakomen van zijn verplichtingen door de
vervoerder.

Artikel 8 Afleveringsbeletsel
1. Indien de afvalstoffen door de vervoerder niet kunnen worden afgeleverd op de overeengekomen wijze, is de
vervoerder verplicht instructies te vragen aan de afzender.
2. De afzender is verplicht de kosten te vergoeden die voortvloeien uit de in lid 1 bedoelde instructies.

Artikel 9 Terbeschikkingstelling van transport- en/of inzamelmateriaal
1. De vervoerder kan in het kader van het te verrichten vervoer transport- en/of inzamelmateriaal, niet zijnde
het feitelijke vervoermiddel, hierna te noemen het materiaal, ter beschikking van de afzender stellen, dat
vervolgens door de afzender in eigen beheer wordt geladen.
2. De vervoerder is verplicht ervoor te zorgen dat dit materiaal geschikt is met het oog op het te verrichten
vervoer en in goede staat verkeert.
3. De afzender zorgt ervoor dat gedurende de tijd dat het materiaal hem ter beschikking staat, alleen die stoffen
in het materiaal aanwezig zijn, die krachtens de overeenkomst door de vervoerder zullen worden afgevoerd.
4. a. De afzender is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen
worden om te voorkomen dat door derden, al dan niet onrechtmatig, stoffen in het materiaal worden
gedeponeerd, die krachtens het bepaalde in lid 3 daarin niet aanwezig mogen zijn.
b. Tenzij anders is overeengekomen, mag de vervoerder ervan uitgaan dat de afvalstoffen namens of door
de afzender in het materiaal zijn gebracht.
5. a. De afzender is verplicht om het materiaal zodanig te beladen, dat de vervoerder in staat is het vervoer op
de overeengekomen plaats, tijd en wijze aan te vangen en vervolgens te vervoeren overeenkomstig de
wettelijke vereisten.
b. Indien de afzender niet aan zijn verplichting, genoemd in lid 5 a van dit artikel heeft voldaan, is de
vervoerder, na mondelinge of schriftelijke kennisgeving daarvan aan de afzender, gerechtigd het vervoer
te weigeren en/of het geladen materiaal vervoerklaar te maken.
c. De kosten die voor de vervoerder redelijkerwijs voortvloeien uit lid 5 b van dit artikel, komen voor
rekening van de afzender, tenzij de vervoerder niet voldaan heeft aan het verzoek van de afzender om
informatie te verstrekken met betrekking tot de juiste wijze van belading van het materiaal.
6. a. De afzender is verplicht het materiaal ter beschikking te stellen aan de vervoerder voor het verrichten c.q.
doen verrichten van noodzakelijke reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden gedurende een voor de
reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden gebruikelijke tijd.
b. De vervoerder is verplicht gedurende de periode van reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden aan de
afzender vervangend materiaal ter beschikking te stellen.
7. Het is de afzender verboden het materiaal, zonder toestemming van de vervoerder naar een andere locatie te
(laten) vervoeren, danwel het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
8. De afzender is verplicht om te verwachten belemmeringen in de behandeling van het materiaal op het
aflaad adres tijdig aan de vervoerder te melden.
Indien de afzender deze verplichting niet nakomt, is hij gehouden de hieruit redelijkerwijs voortvloeiende
kosten aan de vervoerder te vergoeden.

9. Indien ten gevolge van de behandeling van het materiaal door de vervoerder schade ontstaat is de vervoerder
daarvoor aansprakelijk, tenzij de wijze van behandeling uitdrukkelijk is voorgeschreven door de afzender.
10. a. De afzender is verplicht tijdens de aanwezigheid van het materiaal op het aflaad adres de vereiste
maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid te treffen.
b. Indien er omtrent de bebakening en/of verlichting van het materiaal van overheidswege bepaalde
voorschriften bestaan, zal de vervoerder de afzender hierover inlichten en desgewenst de benodigde
bebakenings- en/of verlichtingsmiddelen op nader door de vervoerder te stellen voorwaarden ter
beschikking stellen.
De afzender dient zorg te dragen voor het aanbrengen en instand houden van de bebakening en/of verlichting,
zoals deze ingevolge de hem medegedeelde voorschriften vereist is of gezien de situatie ter plaatse
noodzakelijk is.
Indien de afzender ten deze in gebreke blijft, is hij aansprakelijk voor alle schade en kosten, die hieruit
redelijkerwijs voor de vervoerder voortvloeien.
11. De afzender draagt zorg voor de aanwezigheid van de vergunningen welke benodigd zijn voor de plaatsing
van het materiaal.
12. Indien ten gevolge van maatregelen van overheidswege op het gebruik of genot van de openbare weg of
van gronden van andere wegbeheerders voor het aanwezig zijn van het materiaal heffingen gaan rusten,
dan zullen deze heffingen, voor zover deze aan de vervoerder worden opgelegd, door de vervoerder worden
voldaan. De vervoerder mag deze heffingen aan de afzender doorberekenen.
13. a. De afzender dient het geplaatste materiaal als een goed huisvader te beheren en terug te leveren aan de
vervoerder in dezelfde staat als waarin het aan de afzender ter beschikking is gesteld.
b. De afzender is aansprakelijk voor schade aan het materiaal, ontstaan tussen het tijdstip waarop het
materiaal aan de afzender ter beschikking werd gesteld en het tijdstip waarop het materiaal door de
afzender aan de vervoerder wordt opgeleverd, tenzij de afzender bewijst dat de schade is ontstaan door
schuld van de vervoerder en/of door normale slijtage.
c. In geval van schade, als bedoeld in artikel 13 de leden a en b van deze voorwaarden, is de afzender
verplicht de vervoerder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
De afzender is in deze gevallen verplicht de door de vervoerder gegeven instructies op te volgen.
14. Het is de afzender verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vervoerder wijzigingen
aan te brengen aan het materiaal.
15. De afzender zal aan de vervoerder tijdig mededeling doen van de tijdstippen waarop het vervoer, het
verplaatsen en/of het ledigen van het materiaal door hem wordt gewenst.
16. De vervoerder is niet gehouden om vóór de aanvang van het vervoer afvalstoffen in het materiaal te brengen,
die door welke oorzaak dan ook buiten het materiaal zijn geraakt, tenzij de vervoerder ter zake een verwijt
treft.

Artikel 10 Opzegging van de overeenkomst.
1. Indien de afzender niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd onder de artikelen 3 en 9 van deze
voorwaarden kan de vervoerder de vervoerovereenkomst met betrekking tot die afvalstoffen opzeggen, doch
dit slechts nadat hij de afzender schriftelijk of mondeling een uiterste termijn heeft gesteld en de afzender
bij afloop daarvan nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een
dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onredelijke wijze zou worden verstoord, kan de vervoerder
ook zonder dat tot opzegging overgaan.
2. Opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de betreffende overeenkomst
eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Na opzegging is de afzender maximaal 75% van de
overeengekomen vrachtpenningen voor deze afvalstoffen aan de vervoerder verschuldigd, zonder tot verdere
vergoedingen terzake van die opzegging te zijn gehouden.
3. Indien de vervoerder niet voldoet aan zijn verplichtingen genoemd onder de artikelen 5 en 9 van deze
voorwaarden kan de afzender de vervoerovereenkomst met betrekking tot die afvalstoffen opzeggen,
doch dit slechts nadat hij de vervoerder schriftelijk of mondeling een uiterste termijn heeft gesteld en de
vervoerder bij afloop daarvan nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen
van een dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onredelijke wijze zou worden verstoord, kan de
afzender ook zonder dat tot opzegging overgaan.
4. Opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de betreffende overeenkomst
eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Na opzegging is de vervoerder verplicht de extra kosten
terzake van die opzegging te vergoeden, die de afzender bewijst te hebben gemaakt. Deze vergoeding
beloopt echter niet meer dan het bedrag van de overeengekomen vrachtpenningen van de afvalstoffen.
De plicht de extra kosten te bewijzen rust op de afzender.

Artikel 11 Arbitrage
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan met betrekking tot de onderhavige overeenkomst kunnen worden
beslecht overeenkomstig het Reglement van Stichting UNUM, gevestigd te Rotterdam.

Toelichting
In plaats van een rechterlijke beslissing kunt u er ook voor kiezen om uw geschil te laten beslechten door
arbitrage. Het arbitrage-instituut UNUM is gespecialiseerd in het voeren van arbitrage en mediation op de
terreinen transport, opslag, logistiek, internationale handel, scheepvaart en scheepsbouw. Om de belangen van
het wegtransport en de logistieke dienstverlening te behartigen, zit Stichting Vervoeradres in het bestuur van
UNUM. Sinds september 2011 is de mogelijkheid om arbitrages aan te melden bij de Stichting Arbitrage voor
Logistiek vervallen.

Wenst u voor het beslechten van geschillen gebruik te maken van UNUM? Dan kunt u de volgende
arbitrageclausule opnemen in de vervoerovereenkomst:
‘Alle uit of in verband met deze overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan Arbitrage te
Rotterdam overeenkomstig het UNUM Arbitragereglement. Art. 29 lid 1 AVC 2002 is niet van toepassing op deze overeenkomst.’
Ook achteraf, als het geschil al ontstaan is, kunnen partijen zich verbinden om een geschil aan arbitrage te
onderwerpen. Daartoe dient u een akte van compromis met de andere partij af te sluiten.

Op onafhankelijke en onpartijdige wijze ondersteunt Stichting Vervoeradres de gemeenschappelijke belangen
van verladers en vervoerders op privaatrechtelijk en publiekrechtelijk terrein. Door het aanbieden van
standaarden voor juridische documenten (vrachtbrieven) en teksten (algemene voorwaarden en voorbeeld
clausules / overeenkomsten) worden vervoerders en verladers ondersteund bij het op juridisch juiste en
evenwichtige wijze sluiten van vervoerovereenkomsten. Gebruik van de standaarden vermindert het aantal
conflicten over de feitelijke uitvoering van logistieke contracten. De standaarden dragen bij aan het voorkomen
van inbreuken op de wet.

Toelichting t.b.v. de invulling van de begeleidingsbrief afvalvervoer

Algemeen: Tijdens het transport van afvalstoffen moet op grond van de Wet
milieubeheer altijd een begeleidingsbrief aanwezig zijn. Deze begeleidingsbrief is
tevens te gebruiken als vrachtbrief. De transporteur (vak 5) geeft de begeleidingsbrief af aan de ontvanger (geadresseerde) bij het in ontvangst nemen van de afvalstoffen door de ontvanger. De ingevulde en ondertekende begeleidingsbrief vervult
tevens een belangrijke functie in het kader van de registratieverplichting(en).

VIHB-nummer: Het VIHB-nummer (Vervoerder / Inzamelaar, Handelaar,
Bemiddelaar) is, een registratienummer welke door de “Stichting Nationale en
Internationale Wegvervoer Organistie (NIWO)” is toegekend.

Rubrieksgewijs:

1. afzender
De afzender is degene die aan de vervoerder c.q. inzamelaar opdracht geeft tot
het vervoer van afvalstoffen. Er zijn vier mogelijkheden, het betreffende vakje na
het cijfer aankruisen:
– de (primaire) ontdoener geeft opdracht. Dan kan bij dit vak worden volstaan met
invulling van ‘zie ontdoener’. Bij gebruik van de inzamelaarsregeling moet hier
de daadwerkelijke (primaire) ontdoener worden vermeld. Dit is degene die de
afvalstoffen aan de inzamelaar afgeeft (Let op: in dit geval wijken de gegevens
af van de gegevens van de eerste ontvangstmelding);
– de ontvanger (geadresseerde) geeft de opdracht. Dan kan bij dit vak worden
volstaan met ‘zie ontvanger’;
– een ander dan ontdoener of ontvanger (geadresseerde) geeft de opdracht, bijvoorbeeld een handelaar of bemiddelaar. De handelaar of bemiddelaar moet
geregistreerd staan op de Landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars,
Handelaars en Bemiddelaars. De handelaar of bemiddelaar vult zijn naam,
adresgegevens en toegekende VIHB-nummer in.

2. factuuradres
Het factuuradres is het adres waarnaar de factuur wordt verzonden.

3a ontdoener
De ontdoener is de vestiging van het bedrijf of de instelling, die de afval stoffen
daadwerkelijk wil (laten) afvoeren. In geval van (route-)inzameling treedt de inzamelaar op als ontdoener. Postbus nummers zijn niet toegestaan.

3b locatie van herkomst
Dit vak hoeft alleen ingevuld te worden als het adres waar de afvalstoffen ontstaan
(en vanwaar ze dus daadwerkelijk worden afgevoerd) een ander adres is dan het in
vak 3a (ontdoener) genoemde adres. Indien van de locatie van herkomst geen
exacte adresgegevens bekend zijn zal de locatie anderszins moeten worden
omschreven met een nabijheidsbeschrijving. De nabijheidsbeschrijving kan bijvoorbeeld omschreven worden met: Rijksweg A…, hectometerpaal …,Provincialeweg …, Overweg …, Watergang …, Spoorlijn …, etc.
In geval van route-inzameling mag hier een route dan wel ‘diverse locaties’ in een
bepaald herkomst gebied worden ingevuld.
Bij gebruik van de inzamelaarsregeling moet hier de daadwerkelijke locatie van
herkomst worden vermeld.

4a uitbesteed vervoerder
Van een uitbesteed vervoerder is sprake als de inzamelaar het afvaltransport heeft
uitbesteed. Vul hier de NAW-gegevens en het VIHB-nummer van de uitbesteed
vervoerder in en vermeld de gegevens van de inzamelaar in vak 5. Let op: dit is
verplicht, vul dus nooit alleen de gegevens van de uitbesteed vervoerder in maar
ook die van de inzamelaar in vak 5. Vak 4a mag ook worden gebruikt in het geval
de daadwerkelijke vervoerder, met toestemming van de ontdoener, afwijkt van de
vermelde vervoerder in vak 5. Vul dan de NAW-gegevens en het VIHB-nummer van
de daadwerkelijke vervoerder hier in vak 4a in.

4b locatie van bestemming
De locatie van bestemming is de vestiging van het bedrijf of de instelling die de
afvalstoffen in ontvangst neemt. Op de regel ’locatie van bestemming’ dient de
naam van de ontvangende inrichting te worden vermeld.

5. getransporteerd door:
Het hokje na het cijfer (1 t/m 6) aankruisen.
Afzender/ontdoener: indien de afzender of ontdoener de afvalstoffen vervoerd dan
volstaat het aankruisen van het vakje.
Ontvanger/inzamelaar/vervoerder: indien het afval wordt vervoerd door de ontvanger/vervoerder of ingezameld door een inzamelaar, dan diens NAW-gegevens en VIHB-nummer invullen.
Uitbesteed vervoerder: Van een uitbesteed vervoerder is sprake als de inzamelaar
het afvaltransport uitbesteed. In dat geval dienen de NAW-gegevens en het VIHB-nummer van de uitbesteed vervoerder in vak 4a te worden ingevuld. Tevens
hokje “6 uitbesteed vervoerder” aankruisen.
– Route-inzameling: Van route-inzameling is sprake indien in één inzamelrit bij
meer adressen (gelijksoortige) afvalstoffen worden opgehaald en tijdens de rit
worden samen gevoegd. Op een aparte bijlage bij de begeleidingsbrief dient in
dat geval aangegeven te worden bij welke adressen afvalstoffen zijn ingezameld;
– Inzamelaarsregeling: De inzamelaarsregeling is van toepassing op de aan route –
inzameling gelijkgestelde inzameling van in de “Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen” aangewezen categorieën van afvalstoffen.
Op de begeleidingsbrief dient te worden aangegeven bij welk adres is ingezameld
– Repeterende vrachten: Van repeterende vrachten is sprake indien meerdere
transporten plaats vinden van één soort afvalstof, afkomstig van één locatie
naar één bestemming in één vrachtauto met steeds hetzelfde kenteken (deze
moet op het formulier worden vermeld) In de vrije ruimte van de begeleidingsbrief per afgegeven vracht, de datum en het tijdstip worden aangegeven. Op
de begeleidingsbrief kunnen in dat geval meerdere transporten vermeld worden
met een maximum van alle transporten die in één werkweek (maandag t/m
zondag) plaatsvinden.

6. afvalstroomnummer, euralcode, verwerkingsmethode, hoeveelheid:
– Afvalstroomnummer:
Indien een afvalstroomnummer is toegekend, dient dit te worden vermeld.
Op het document kunnen meerdere afvalstroomnummers worden vermeld in de
ruimte onder de eerste verplicht in te vullen regel. Het afvalstroomnummer is
een unieke aanduiding, die verwijst naar een aantal gegevens die de afvalstroom kenmerkt en is opgebouwd uit twaalf posities;
– Euralcode: Dit is een code, bestaande uit maximaal 6 cijfers, uit de Regeling
Europese Afvalstoffenlijst (Eural). Indien sprake is van een GN-code dient deze,
i.p.v. de euralcode, te worden vermeld. Dit is een code bestaande uit 10 posities van de gecombineerde nomenclatuur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de
verordening nr. 2658/87/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen
van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het
gemeenschappelijk douanetarief (PbEG L 256). De GN-code moet altijd beginnen met de letters GN;
– Verwerkingsmethode: dit is de voorgenomen wijze waarop de afvalstoffen door
de ontvanger zullen worden behandeld. Volstaan kan worden met het invullen
van één van de onderstaande verwerkingscodes:

A. Bewaren / overslag (geen verandering van de afvalstof zelf, tijdelijk karakter):
A.01 = Bewaren
A.02 = Overslag / opbulken

B. Direct toepassen of direct hergebruiken (geen verandering van de afvalstof
zelf, definitief karakter, vervangt een primaire grondstof):
B.01 = Inzetten als veevoer
B.02 = Inzetten als meststof
B.03 = Inzetten als bouwstof
B.04 = Inzetten als brandstof
B.05 = Overig inzetten als grondstof

C. Mechanisch / fysisch behandelen (procesmatig, geen chemische omzetting,
is een bewerking – vergt nabehandeling –, geen gewichtsreductie van het afval):
C.01 = Breken
C.02 = Shredderen / knippen
C.03 = Sorteren/scheiden
C.04 = Immobiliseren voor hergebruik

D. Chemisch / fysisch behandelen (procesmatig, niet vallend onder rubriek C, E of F):
D.01 = Chemisch/fysisch scheiden
D.02 = ONO is ontgiften, neutraliseren en ontwateren
D.03 = Destilleren
D.04 = Metaal terugwinnen (chemisch)
D.05 = Extractief reinigen (grond)
D.06 = Oxidatie onder hoge druk

E. Microbiologisch behandelen (procesmatig, chemische omzetting door micro-organismen):
E.01 = Vergisten
E.02 = Composteren, anaeroob
E.03 = Composteren, aeroob
E.04 = Biologisch reinigen (water)
E.05 = Biologisch reinigen (grond)

F. Thermisch behandelen (procesmatig, verhitting):
F.01 = Verbranden in roosterovens
F.02 = Verbranden in draaitrommelovens
F.03 = Pyrolyse
F.04 = Vergassen
F.05 = Uitgloeien (grond)
F.06 = Verbranden met terugwinnen materiaal (chloor, zwavel ..)
F.07 = Verbranden met terugwinnen energie (bijstoken)

G. Storten (niet procesmatig, definitief karakter, eindverwerking):
G.01 = Direct storten
G.02 = Immobiliseren
– Geschatte / gewogen hoeveelheid (kg): per vracht en per afvalstroom(-nummer)
kan de ontdoener, voorafgaand aan het vervoer, de hoeveelheid in kilogrammen
invullen. De ontvanger is verplicht om bij ontvangst per afvalstroomnummer de
gewogen hoeveelheid in kilogrammen op het formulier te vermelden. Indien
directe weeggegevens ontbreken, kan aan de hand van een schatting/omrekeningsfactor een opgave worden gedaan.

ADR informatie:
Indien de (gevaarlijke) afvalstoffen tevens onder het ADR vallen dient in de vrije
ruimte van het formulier alle verplichte informatie conform het ADR te worden
vermeld.

De begeleidingsbrief dient naar waarheid ingevuld te worden en is alleen geldig als
de verplicht velden zijn ingevuld en de handtekeningen zijn geplaatst door daartoe
bevoegde personen.
“Donkere” velden zijn verplicht en “donker” gearceerde velden zijn soms (afhankelijk van de omstandigheden) verplicht (zie ook toelichting).
Bewaarplicht
De begeleidingsbrief dient overeenkomsting de bepalingen in het Besluit melden
bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen minimaal 5 jaar te worden bewaard.
Toelichting t.b.v. de invulling van de begeleidingsbrief afvalvervoer
De verplicht in te vullen vakken voor de begeleidingsbrief afvalvervoer zijn gerasterd
Kernbepalingen uit de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg,
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Kernbepalingen uit de Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de weg, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Artikel 5 Verplichtingen van de vervoerder
lid 7. De afvalstoffen in dezelfde staat af te leveren als zij zijn ontvangen, tenzij
duidelijk uit de aard van de overeenkomst voortvloeit dat als gevolg van het
overladen of het inzamelen samenvoeging plaatsvindt met stoffen van derden dan wel de overeenkomst mede inhoudt dat enige bewerkingen dienen
plaats te vinden.

Artikel 7
Aansprakelijkheid van en vrijwaring door de vervoerder
lid 1. Indien in strijd met artikel 5 lid 7 van deze voorwaarden de afvalstoffen door
de vervoerder niet worden afgeleverd in de staat waarin hij ze heeft ontvangen is de vervoerder voor de daaruit ontstane schade aan de afvalstoffen of
verlies daarvan aansprakelijk. Onder schade wordt in dit lid tevens begrepen
hogere bewerkings- en/of verwerkingskosten.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot € 3,40 per kilogram afvalstoffen.

Betalingsvoorwaarden en afwijkende betalingsvoorwaarden

TRANSPORT EN LOGISTIEK NEDERLAND ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN
Datum: 02-07-2002
Betreffende de betalingen van aan de vervoerder opgedragen vervoer-, opslag- en
overige werkzaamheden, vastgesteld door Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 02 juli 2002, aktenummer 69/2002.

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

Vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-Verdrag.

Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn, gelden de Transport en Logistiek Nederland (TLN) algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002.

ARTIKEL 1 VRACHTBETALING
1. De afzender is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de zaken door de vervoerder in ontvangst zijn genomen, de vracht en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen.
2. Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender hoofdelijk met hem tot betaling verplicht. Indien de afzender bij ongefrankeerde verzending op de
vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer
verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaats vindt, de afzender nadere instructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
3. De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vracht en andere bedragen, zoals genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de vracht en andere kosten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen is gegeven.
4. De vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming worden afgeleverd.
5. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
6. Indien de afzender niet aan zijn in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de vervoerder bevoegd het vertrek van het vervoermiddel op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor hem ontstane schade als op de zaken drukkende kosten aangemerkt.

ARTIKEL 2 RETENTIERECHT
1. De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem niet toe indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de afzender de zaken ter beschikking te stellen.
2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
3. Tegenover de afzender kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd  is in verband met voorgaande overeenkomsten.
4. Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande overeenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

ARTIKEL 3 PANDRECHT
1. Alle zaken, documenten en gelden, die de vervoerder in verband met de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de afzender heeft.
2. Behoudens in de gevallen waarin de afzender in staat van faillissement verkeert, hem surseance van betaling is
verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft de vervoerder nimmer het recht de verpande zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter overeenkomstig art.3:248 lid 2 BW.

ARTIKEL 4 VERTRAGINGSRENTE
Partijen zijn over een door hen verschuldigd bedrag wettelijke rente verschuldigd op voet van art. 6:119 BW.

ARTIKEL 5
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de “Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden”.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.